ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS BÌNH LỢI TRUNG Bài 1: (2 điềm): Điểm kiểm tra toán của 40 học sinh lớp 7A được ghi lại theo bảng sau: 9 7 7 6 3 7 7 10 6 7 7 3 6 10 7 7 5 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 8 6 6 6 9 4 6 5 7 3 4 6 a/ Dấu hiệu ở đây là gì? b/ Lập bảng tần số. c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2: (2 điềm) a)Thu gọn đơn thức: 2 2 3 2 2 . 9 4 x yz zxy        b) Thu gọn và tính giá trị biểu thức M tại 3 5 x  và y = 2 1   2 2 2 2 M x y xy xy x y xy xy        4 2 7 5 2 5 Bài 3: (1,5 điểm) Cho hai đa thức 2 3 4 7 ( ) 2 3 5 5 5 A x x x x x       4 2 3 13 ( ) 3 7 7 9 5 B x x x x x       a) Tính A(x) + B(x) b)Tính A(x) – B(x). Bài 4: (1đ) Tìm nghiệm các đa thức sau: a) P(x)=2x- 9 b) Q(x) = Bài 5: (0,5 điểm) Cầu thang đi bộ của một siêu thị (ảnh minh họa) gồm 20 bậc (có bề rộng bậc thang là 60cm, chiều cao giữa hai bậc là 25cm). Nếu siêu thị lắp thang cuốn thì chiều dài của thang cuốn là bao nhiêu, giả sử rằng thang cuốn phẳng đều và khít giữa các bậc thang. Bài 6: (3 điểm) Cho  ABC vuông tại A, có BC = 15cm , AB = 9cm. a) Tính độ dài AC và so sánh các góc của  ABC b) Gọi M là trung điểm của BC của  ABC, kẻ MH  AC. Trên tia đối của tia MH đặt điểm K sao cho MK = MH. Chứng minh    MHC MKB và BK // AC. c) Vẽ BH cắt AM tại G . Chứng minh : GA+GB+GC > 18 (cm)