ĐỀ THAM KHẢO HK I - Năm học 2019-2020 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH MÔN: TOÁN KHỐI 9 Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính ( ) 2 a) 14 6 5 3 5 + + − 19 2 2 2 3 3 b) 6 5 6 2 3 3 − + − − − a) Câu 2.(2,0 đ) ) Cho hàm số y = 2x + 4 có đồ thị là (d1) và hàm số y = – x + 1 có đồ thị là (d2) a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy. b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại một điểm có hoành độ bằng 2. Câu 3: (1 điểm) Nhà máy A sản xuất một lô áo giá vốn là 50 000 000 (đồng) và giá bán mỗi chiếc áo sẽ là 400 000 (đồng). Khi đó gọi y (đồng) là số tiền lời (hoặc lỗ) của nhà máy thu được khi bán x cái áo. a) Hãy viết công thức biểu diễn y theo x. b) Hỏi nhà máy A phải bán bao nhiêu cái áo để đạt được số tiền lời trên 15 000 000 (đồng)? Câu 4: (1 điểm) Áp lực nước ở bề mặt của đại dương là 1 atmosphere(đơn vị đo áp suất). Khi ta lặn sâu xuống thì chịu áp lực của nước biển tăng lên. Cứ mỗi 10 mét độ sâu thì áp suất nước biển tăng thêm 1 atmosphere. Do đó ở độ sâu d (mét) thì áp suất p tương ứng là: p ad b vôùi 0 d 40 = +   a ) Xác định hệ số a,b. b ) Một thợ lặn xuống biển, khi đó đồng hồ đo được là 9 atmosphere. Theo em người thợ lặn đang ở độ sâu là bao nhiêu mét? 5 2 14 6 5 5 2 − + − + Câu 5: (1 điểm) Trong hình bên, vị trí A trên một ngọn đồi có độ cao 40m, vị trí B có độ cao 90m so với mặt đất, đoạn đường từ A đến B là 130m, nghiêng đều và phẳng. Hỏi đoạn đường AB nghiêng bao nhiêu độ so với mặt đất? (làm tròn đến độ). Câu 6: (3 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đường tròn (O) , trên đường tròn (O) lấy một điểm E bất kì (E khác A; B). Tiếp tuyến tại E của đường tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại C, D. a) Chứng minh: CD = AC + BD. b) Vẽ tại F, BE cắt AC tại K. Chứng minh: AF.AB =KE.EB c) EF cắt CB tại I. Chứng minh:  AFC  BFD. suy ra FE là tia phân giác của . d) EA cắt CF tại M. EB cắt DF tại N. Chứng minh M, I, N thẳng hàng.