PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ HAY SƯU TẦM
Đề số 18
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện các phép tính
a)
1 48 5 27 2 147 108
2
−+ −
b) ( ) ( ) 2 2
53 1 5 −++
c)
12 6 27 3 2
33 3 32
− − +
+ −
d) ( )
2
23 35 + −+
Bài 2 : (1 điểm) Rút gọn biểu thức
2 2
2 2 4
x x A
x x x
  +
=+⋅  
+ − +   với x ≥ 0; x ≠ 4
Bài 3: (2,5 điểm) Cho hai đường thẳng y = x + 1 (d1) và y = 4 – 2x (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thăng (d1) và (d2) bằng phép toán.
c) Đường thẳng (d3) có phương trình y = 3x + 2m (với m là tham số). Tìm m để 3
đường thẳng (d1), (d2), (d3) đồng qui tại một điểm.
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) đường kính AB và điểm M thuộc đường (O) (MA < MB, M khác
A và B). Kẻ MH vuông góc với AB tại H.
a) Chứng minh ∆ABM vuông. Giả sử MA = 3cm, MB = 4cm, hãy tính MH.
b) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt tia BM ở C. Gọi N là trung điểm của AC.
Chứng minh đường thẳng NM là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Tiếp tuyến tại B của (O) cắt đường thẳng MN tại D. Chứng minh NA.BD = R2
.
d) Chứng minh OC ⊥ AD.
------------- HẾT -----