ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (ĐỀ 01) Môn: Toán 6 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. (2,0 điểm) a) Rút gọn các phân số sau: 22 55 ; 63 81  b) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 1 1 1 1 ; ; ; 5 3 30 6   Bài 2. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): a) 1 1 8 2  b) 9 1 5 : :5 15 25 2   c) 4 6 4 4 3 .2 3 3 .17 4.3   d) 3 12 5 2 13 1 8 25 8 5 25         Bài 3. (3,0 điểm) Tìm x biết: a) 2 5 x 3 12    b) x 5 5 3 9   c) 5 7 1 x 6 12 3      d)  x 3 27 x Bài 4. (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho  0 xOy 30  ;  0 xOz 60  . a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo yOz . Tia Oy có phải là phân giác của xOz  không? Vì sao? c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính mOz . Bài 5. (0,5 điểm) Chứng tỏ với mọi giá trị của n là số nguyên thì phân số có dạng n 1 2n 3   đều là phân số tối giản.