ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (ĐỀ 4) I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ 45 phút = … phút? A. 105 B. 95 C. 46 D. 85 Câu 2. Diện tích hình bình hành có đáy 25m, chiều cao 32m là: A. 800m B. 400m C. 2 800m D. 2 400m Câu 3. x :2 14 32    . Giá trị của x là: A. 9 B. 36 C. 23 D. 92 Câu 4. Một phép chia có dư có số bị chia là 2013, thương là 167, số dư là 9. Số chia là: A. 15 B. 13 C. 14 D. 12 Câu 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 2 2 3dm 2cm ...320cm ? A. < B. > C. = D. Không xác định Câu 6. Diện tích hình bình hành bằng: A. Độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). B. Độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). C. Độ dài đáy cộng với chiều cao nhân 2 (cùng một đơn vị đo). D. Độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). II. TỰ LUẬN (7 điểm). Bài 1. (1 điểm) Tính: a) 4 5 5 15  b) 7 7 : 8 5 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2. (2 điểm) Tìm x: a) 1 1 2 x 8 4 3    b) 2 5 4 x : 7 3 6   …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… www.mathx.vn Toán lớp 4 Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 8 Bài 3. (2 điểm) Một người bán được 3 4 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 2 tạ. Tính lượng gạo tẻ, gạo nếp đã bán. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4. (1 điểm) Người ta lấy ra 3 5 lượng dầu trong thùng thì còn lại 30l dầu. Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu lít dầu? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5. (1 điểm) Trong một phép chia có dư, biết số bị chia là 974, thương là 14 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số chia của phép chia đó? ……………………………………………………………………………………