Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 3
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Tăng 14l lên 6 lần được:
A. 94l B. 90l C. 82l D. 84l

Câu 2: Số “bốn trăm hai mươi hai” được viết là:
A. 412 B. 422 C. 242 D. 224

Câu 3: Phép chia 71 : 3 có số dư bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 4: Để may một bộ quần áo cần 4m vải. Số mét vải để may hết 27 bộ quần áo là:
A. 108m B. 110m C. 112m D. 114m

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính
a, 62 x 5 b, 96 : 3  c, 27 x 4 d, 90 : 5 

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 1dam = ….m b, ….dam = 70m
c, ….hm = 30dam d, 6dam = …m 
e, 6hm = ….dam f, 1hm = ….m
Bài 3 (1 điểm): Có 85kg gạo chia đều vào các túi, mỗi túi chứa được 2kg gạo. Hỏi có thể chia được số gạo vào bao nhiêu túi và thừa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Tính độ dài của đường gấp khúc ABCD biết AB = 37cm, độ dài cạnh BC dài hơn AB 5cm và độ dài cạnh CD gấp 5 lần độ dài cạnh AB.

Bài 5 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56
 
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 3
I. Phần trắc nghiệm 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
D B C A
II. Phần tự luận 
Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính
a, 62 x 5 = 310 b, 96 : 3 = 32 c, 27 x 4 = 108 d, 90 : 5 = 18 
Bài 2:
a, 1dam = 10m b, 7dam = 70m
c, 3hm = 30dam d, 6dam = 60m 
e, 6hm = 60dam f, 1hm = 100m
Bài 3:
Số túi gạo chia được là:
85 : 2 = 42 (túi) (dư 1kg)
Đáp số: 42 túi gạo, dư 1kg gạo
Bài 4:
Độ dài cạnh BC là:
37 + 5 = 42 (cm)
Độ dài cạnh CD là:
37 x 5 = 185 (cm)
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
37 + 42 + 185 = 264 (cm)
Đáp số: 264cm
Bài 5:
25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56 = (25 + 75) + (44 + 56) + (33 + 67) = 100 + 100 + 100 = 300