Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 số 3


Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3 điểm

   a) Số liền trước số 13 là 12

   b) Số liền sau số 21 là 20

   c) 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị

   d) 16 < 10 + 5

   e) Số 25 đọc là “Hai mươi lăm”

   g) 23 cm + 12 cm = 35 cm


Bài 2. Đặt tính rồi tính 2 điểm

   24 + 15

   10 + 9

   12 – 2

   90 – 40


Bài 3. Tính nhẩm 1,5 điểm

   11 + 3 – 4 = …….      15 – 2 + 3 = ………

   17 – 5 – 1 = …….      19 – 6 + 6 = ………

   30 cm – 20 cm = ……..  12 cm + 6 cm = ……..


Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính? 1,5 điểm


Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó. 1 điểm


Bài 6. Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. 1 điểm