PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2019 - 2020 Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): a) 6 9 2 2 . 7 4 15 14    b) 2 3 2 1 0,25 : 4 3 2                 c) 5 7 5 6 5 . . 2 9 13 9 13 9     Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x, biết a) 1 0, 25 5   x b) 2 3 1 : 7 7 5   x c)   1 3 1,5 . 5 0 2 x x           d)  2 1 1 3 3 9 x    Bài 3 (2 điểm). Xếp loại học lực cuối năm lớp 6A có 48 học sinh xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 3 8 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 2 5 số học sinh còn lại a) Tính số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình b) Hỏi số học sinh khá chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh cả lớp. Bài 4 (2,5 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 60o xOy  và 120o xOz  . a) Tính số đo yOz b) Tia Oy có là phân giác của xOz không? Vì sao? c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy. Tìm góc kề bù với góc xOy . Tính số đo góc đó? Bài 5 (0,5 điểm). Chứng minh rằng: 1 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16 32 64 3       -------------------- HẾT --------------------