UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG (đề thi có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN -KHỐI: 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) ିଵଷ ଷ଴ + ଵଵ ଵଶ − ଻ ଵହ b) ቀ ଶ ଷ − ଷ ହ ቁ : 50% + ቀ ିଶ ହ ቁ ଶ c) ଼ ଽ . ଵଵ ଵସ + ଼ ଽ . ଷ ଵସ + ଵ ଽ Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x biết: a) 𝑥 − ଷ ହ = − ହ ଷ b) ቀ𝑥 + ଶ ଷ ቁ + 0,25 = ଵ ଼ c) 2𝑥 + 1 = ቀ− ଶ ହ ቁ ଶ Bài 3: (1,0 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng bằng 4 5 chiều dài. a) Tính chiều rộng mảnh vườn. b) Tính diện tích mảnh vườn. Bài 4: (1,0 điểm) Một cửa hàng đang giảm giá 20% tất cả các sản phẩm, giá sau khi giảm của chiếc áo sơ mi là 400 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu? Bài 5: (1,0 điểm) Lớp 6A có 44 học sinh, kết thúc học kỳ 1 lớp 6A có 11 học sinh giỏi. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp? Bài 6: (2,75 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 𝑥𝑂𝑦 ෣ = 50଴ , 𝑥𝑂𝑧 ෣ = 100଴ . a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo góc yOz (1,0đ) b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao? (1,0đ) c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc zOt. (0,75đ) Bài 7: (0,25 điểm) Tính: (Không sử dụng máy tính) 1 1 1 1 1 1 ... 12 20 30 506 552 A        --- HẾT --- ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ IIm NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TOÁN -KHỐI: 6 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính sau: 13 11 7 30 12 15    13 11 7 26 55 28 1 30 12 15 60 60 60 60         (0,25đ) *2 b) 2 2 3 2 : 50% 3 5 5 10 9 1 4 : 15 15 2 25 1 1 4 : 15 2 25 1 2 4 15 1 25 2 4 15 25 10 12 22 75 75 75                                   (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) c) 8 11 8 3 1 9 14 9 14 9 8 11 3 1 9 14 14 9 8 14 1 9 14 9 8 1 9 1 9 9 9                      (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Bài 2: Tìm x biết : 3 5 5 3 5 3 25 9 16 3 5 15 15 x x            (0,25đ) *3 2 1 0.25 3 8 1 1 2 3 6 16 19 8 4 3 24 24 x x                  (0,25đ)*3 3) 2 2 2 1 ( ) 5 4 2 1 25 4 4 25 21 2 1 25 25 25 21 21 : 2 25 50 x x x x                (0,25đ) 0,25đ Bài 3: (1đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng bằng 4 5 chiều dài. Tính chiều rộng mảnh vườn. Tính diện tích mảnh vườn. Giải: Chiều rộng mảnh vườn là: 4 10 8 5   m Diện tích mảnh vườn là: 10.8= 80 m2 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Bài 4: (1đ) Một cửa hàng đang giảm giá 20% tất cả các sản phẩm, giá sau khi giảm của chiếc áo sơ mi là 400 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc áo là bao nhiêu. Giá ban đầu của chiếc áo là: 400:(100%-20%)=500 (nghìn đồng) Kết luận: (0,25đ) (0,25đ)*2 (0,25đ) Bài 5: (1đ) Lớp 6A có 44 học sinh, kết thúc học kỳ 1 lớp 6A có 11 học sinh giỏi. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp? Giải: Số học sinh giỏi chiếm: (11 : 44).100 = 25% học sinh cả lớp (0,25đ) (0,25đ)*3 Bài 6: (2.75đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 𝑥𝑂𝑦 ෢ = 50଴ , 𝑥𝑂𝑧 ෢ = 100଴ . a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo góc yOz (1đ) b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao? (1đ) c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc zOt. (0,75đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox ta có: 𝑥𝑂𝑦 ෣ < 𝑥𝑂𝑧 ෣ ( 𝑣ì 50଴ < 100଴) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. 𝑥𝑂𝑦 ෣ + 𝑦𝑂𝑧 ෣= 𝑥𝑂𝑧 ෣ 50଴ + 𝑦𝑂𝑧 ෣ = 100଴ 𝑦𝑂𝑧 ෣= 50଴ (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Ta có: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Và 𝑥𝑂𝑦 ෣ = 𝑦𝑂𝑧 ෣= 50଴ Nên: Tia Oy là tia phân giác của góc xOz. (0,25đ) (0,25đ)*2 (0,25đ) Vì tia Ot là tia đối của tia Ox Nên 𝑥𝑂𝑧 ෣𝑘ề 𝑏ù 𝑧𝑂𝑡 ෢ 𝑥𝑂𝑧 ෣+ 𝑧𝑂𝑡 ෢ = 180଴ 100଴+ 𝑧𝑂𝑡 ෢ = 180଴ 𝑧𝑂𝑡 ෢ = 80଴ (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) 50 x y t z 100 O Bài 7: Tính: 1 1 1 1 1 1 ... 12 20 30 506 552 1 1 1 1 1 1 ... 3.4 4.5 5.6 22.23 23.24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .... 3 4 4 5 5 6 22 23 23 24 1 1 1 3 24 31 24 AAAAA                               (0,25đ)