PHÒNG GD&ĐT SA PA

TRƯỜNG PTDTBT THCS SA PẢ


 (Đề gồm 01 trang, 8 câu) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Vật lý 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên học sinh:…………………….........Số báo danh......................  Lớp........

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). Máy cơ đơn giản nào sau đây không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực?

A.  Ròng rọc động.    B. Ròng rọc cố định. 

C. Đòn bẩy.    D. Mặt phẳng nghiêng.


Câu 2 (0,5 điểm). Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như thế nào ?

A. giống nhau B. khác nhau               

C. giảm dần đi D. tăng dần đi  


Câu 3 (0,5 điểm). Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ cơ thể ?

A. Nhiệt kế y tế. B. Nhiệt kế thủy ngân. 

C. Nhiệt kế rượu D. Cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được.


Câu 4 (0,5 điểm). Sự đông đặc là sự chuyển thể:

A. Rắn sang lỏng         B. Lỏng sang rắn      C. Lỏng sang hơi        D. Hơi sang lỏng


II. TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu 5 (1 điểm). Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm ?


Câu 6 (2 điểm). Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên?


Câu 7 (2 điểm). SỰ BAY HƠI

Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi. Vì vậy hiện tượng ngưng tụ sẽ xảy ra khi nhiệt độ giảm.

Câu hỏi: Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn ?


Câu 8 (3 điểm). Dựa vào đồ thị vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ?

 


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM môn Vật lí 6

Năm học 2018 - 2019


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1 2 3 4

Đáp án B A A B

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu Nội dung Điểm

5 Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài. 1

6 Khi cho quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, có hai chất (chất khí, chất rắn) ở quả bóng bị nóng lên và nở ra. Vì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn nên không khí trong quả bóng bị nóng lên, nở ra làm cho quả bóng phồng lên. 2

7 Nếu không có nút đậy kín thì hơi rượu sẽ bay hết. Nếu có nút đậy kín thì hơi rượu sẽ ngưng tụ lại nên không bay hơi đi được. 2

8 - Từ phút 0 đến phút thứ 6: Nhiệt độ của nước tăng từ -6oC đến 0oC. Nước đang ở thể rắn. 

- Từ phút 6 đến phút thứ 10: Nhiệt độ của nước ở 0oC. Nước đang ở thể rắn và lỏng.

- Từ phút 10 đến phút thứ 16: Nhiệt độ của nước tăng từ 0oC đến 9oC. Nước đang ở thể lỏng. 1


1


1