Trường THCS Ba Lòng            BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 6
                                                                             Năm học: 2018 – 2019
Lớp: 6.....                                            Thời gian: 45 phút  (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:……......................................Ngày kiểm tra:.............., ngày trả bài: …..........
                     Điểm Lời phê của thầy giáo
Bằng số Bằng chữ
Đề chẵn
Câu 1 (2,0 điểm). Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
   a. Băng phiến nóng chảy ở ……………Nhiệt độ này gọi là ……………………..của băng phiến. Trong quá trình………………………nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.
   b. Đa số các chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì ………………………...ở nhiệt độ đó
   c. Trong nhiệt giai Xunxiút, nhiệt độ của …………….. là 0oC của ……………… 1000C.
Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của …………………..………………..là 32oF của …………………………………………………….….2120F

Câu 2. (2,0 điểm)
        a. Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn.
        b. So sánh sự khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất khí.

Câu 3. (2,0 điểm)
        a.Thế nào gọi là sự nóng chảy? Cho ví dụ?
        b.Thế nào gọi là sự đông đặc? Cho ví dụ?

Câu 4. (2,0 điểm)
       a. Vì sao phơi áo quần ngoài trời nắng sẽ nhanh khô hơn phơi áo quần trong nhà?
        b. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước rồi đậy nút lại ngay thì nút có thể bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng nào?

Câu 5. (2,0 điểm)  Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào một cốc thuỷ tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau:
Thời gian(phút) 0 3 6 8 10 12 14 16
Nhiệt độ (oC) -6 -3 0 0 0 3 6 9
       a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.
       b. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy?