SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT TELƠMAN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1 điểm) Giải các phương trình sau: 4sin 2 cos 2 cos8 3sin8 x x x x   Câu 2. (1 điểm) Tính tổng các số tự nhiên thỏa: 1 2 15 C C n n   . Câu 3. (1.5 điểm) Trong khai triển nhị thức 12 2 2 x x        , ( 0) x  a) Tìm hệ số của số hạng chứa 3 x . b) Tìm số hạng cuối cùng trong khai triển nhị thức Newton. Câu 4. (2 điểm) Để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trái cây từ một công ty A, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm: 3 quả cam, 4 quả dâu, 5 quả nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 quả để phân tích mẫu. Tính xác suất để ba quả được chọn: a) A: < trong 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả cam > b) B: < trong 3 quả được chọn có đủ 3 loại: cam, dâu và nho > Câu 5. (1 điểm) Chứng minh rằng với mọi n N  * ( n  2), ta có 2 1 1 1 1 1 1 ... 1 4 9 2 n n n                     . Câu 6. (0.5 điểm) Cho hàm số sin 2cos sin cos 3 x x y x x     .Hàm số trên có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên. Câu 7. (3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi K E P , , lần lượt là trung điểm của đoạn BC SC AD , , và lấy điểm H SA  (điểm H không trùng với S và A). a) Tìm giao điểm F của đường thẳng CH và mặt phẳng SBD. b) Chứng minh rằng mp EOK mp   / / (SAB) c) Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng HPK với hình chóp S.ABCD.