SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT VĨNH VIỄN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (4,0 điểm) Giải các phương trình sau: a) sin 3 sin 2 6 x x          . b) 3 sin 3 cos3 2 x x    . c) cos 2 3cos 4 0 x x    . d) 2 2 sin 2 3sin cos cos 1 x x x x     . Câu 2. (1,0 điểm) Cho X    0;1;2;3;4;5;6 . Hỏi từ X ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau. Câu 3. (1,0 điểm) Cho một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 6 tấm thẻ mang số chẵn và 4 tấm thẻ mang số lẻ. Câu 4. (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa x8 trong khai triển Nhị thức Newton sau đây:  20 3 2  x Câu 5. (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O. Cho M, N, E lần lượt là trung điểm của AB, SA, SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD); (MNC) và (SAD). b) Chứng minh rằng OE song song với mặt phẳng (SAB). c) Chứng minh rằng mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng (SBC). d) Tìm giao điểm của NC và mặt phẳng (SBD)