SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT ĐỨC TRÍ KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 2sin 3cos 3 0 x x    . b) 3 cos3 +sin 3 2sin 7 x x x  . Câu 2. (1.5 điểm) Có bao nhiêu cách sắp xếp năm bạn A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi sao cho: a) Các bạn ngồi tùy ý b) Bạn A luôn ngồi chính giữa. c) Bạn C và D luôn ngồi ở hai đầu bàn. Câu 3. (1.5 điểm) a) Một hộp đựng 6 bi xanh; 8 bi đỏ; 11 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất các bi lấy ra cùng màu. b) Một lớp học có 15 nam và 25 nữ. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên 6 bạn tham gia lao động. Tính xác suất 6 bạn được chọn có ít nhất 1 nữ. Câu 4. (1 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 12 1 x x          x  0 Câu 5. (1 điểm) Một giáo viên có 10 quyển sách khác nhau, trong đó có 3 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý va 3 quyển sách Hóa. Giáo viên muốn tặng 5 bạn A, B, C, D, E mỗi bạn 1 quyển sách. Hỏi giáo viên đó có bao nhiêu cách chọn 5 quyển sách và tặng sách cho 5 học sinh sao cho sau khi tặng xong thì mỗi môn còn ít nhất một quyển? Câu 6. (3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E là trung điểm SA, F là trung điểm của SD . a) Xác định giao tuyến (SAC) và (SBD). b) Chứng minh (OEF)//(SBC). c) Gọi G là điểm t