ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 11 THPT THTH SÀI GÒN – NĂM HỌC 2019 - 2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT THTH SÀI GÒN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 2sin cos 1 x x   . b) sin 2 3 cos2 2cos x x x   . Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của 9 2 2 x x        với x  0. Câu 3. (2,0 điểm) a) Cho tập hợp X    0;1;2;3;4;5 . Hỏi có bao nhiêu cách lập ra một số tự nhiên gồm 4 chữ số được lấy từ X sao cho số tạo thành là một số lẻ (các chữ số của số đó không nhất thiết phải khác nhau)? b) Lớp 11A có 36 học sinh, trong đó có 16 bạn họ Nguyễn, 12 bạn họ Lê và 8 bạn họ Trần. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn trong lớp này. Tính xác suất để trong 4 bạn được chọn có đủ cả 3 họ nói trên. Câu 4. (1,0 điểm) Cho cấp số cộng   n u thỏa mãn 5 3 2 7 4 3 3 3 2 26 u u u u u          . Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này. Câu 5. (3,0 điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình thang  AD C // B , AD BC  2 . Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi I M, và N lần lượt là trung điểm của SD AD , và CD. a) Tìm giao tuyến của   SAD và   SBC rồi tìm giao điểm K của AI với   SBC . b) Chứng minh rằng IMN SAC // .   c) Gọi P là một điểm trên cạnh SA sao cho AP PS  2 . Chứng minh rằng PO SCD // .   Câu 6. (1,0 điểm) Cho một đa giác lồi 20 cạnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác và các cạnh không phải là cạnh của đa giác này?

Nhận xét