SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT NGUYỄN KHUYẾN KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau: a) 1 3 tan 2 0  x . b) sin cos 2 sin cos cos 2 cos x x x x x x    . Câu 2. (1,0 điểm) Từ sáu chữ số 0; 1; 3; 5; 7; 9 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau không chia hết cho 5 ? Câu 3. (1,0 điểm) Xét tính tăng , giảm của các dãy số sau: a) Dãy số   n u với 2 5 n u n   . b) Dãy số   n u với 2 1 n n u n   . Câu 4. (1,0 điểm) Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Tính xác suất để thẻ được lấy ghi số chẵn và chia hết cho 7 . Câu 5. (4,0 điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB , SC . a) Chứng minh: MN ABCD / /  . b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng   SAD và   SBC . c) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng   AMN . d) Tìm thiết diện của hình chóp S ABCD . khi cắt bởi mặt phẳng   AMN . Câu 6. (1,0 điểm) Giải phương trình sau:   10 10 12 12 3 sin cos 2 sin cos cos 2 2 x x x x x     .