SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT LƯƠNG THẾ VINH KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1,0 điểm) Giải phương trình sau: 2 3 sin sin .cos 3 x x x   . Câu 2. (3,0 điểm) a) Từ tập hợp X  0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? b) Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 7 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 8 viên bi. Tính xác suất của biến cố A : “ Các bi được chọn có đúng có 2 màu”. c) Lớp 11A có 21 học sinh giỏi Toán, 16 học sinh giỏi Lý, 11 em không giỏi Toán và cũng không giỏi Lý. Chọn 2 em học sinh để tham gia dự án, tính xác suất của biến cố B: “Chọn được 2 em giỏi cả hai môn Toán và Lý”, biết lớp có 40 học sinh. Câu 3. (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa 24 x trong khai triển 8 5 3 1 3 2 x x        . Câu 4. (1,0 điểm) Tìm số hạng đầu 1 u và công bội q của cấp số nhân, biết 1 2 3 3 4 5 8 72 u u u u u u          . Câu 5. (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, G lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và tam giác ABC. a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC). b) Tìm giao điểm H của ID với (SBC). c) Chứng minh IG //(SAB). d) Mặt phẳng    qua G;    song song với BC và SA. Tìm thiết diện của mặt phẳng    và hình chóp S.ABCD