SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT KHAI MINH KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (3.0 điểm) Giải các phương trình: a.          2 cos 3 6 2 x  . b. sin 2 3 cos 2 2 x x   . c. cos 3 cos 3 cos 2 x x x   . Câu 2. (1.0 điểm) Tìm số hạng 20 x trong khai triển:    20 2 3 2 x . Câu 3. (2.0 điểm) Một đề cương ôn tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 5 câu dễ, 3 câu trung bình và 2 câu khó. Chọn ngẫu nhiên một đề thi gồm 4 câu. Tính xác suất sao cho chọn được đề thi: a. Chỉ có câu hỏi dễ? b. Có đủ 3 loại câu hỏi? Câu 4. (3.0 điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA SB , và G là trọng tâm tam giác SAD a) Tìm giao tuyến của   SAC và   SBD ;   OMN và   ABCD . b) Tìm giao điểm I của CM và   SBD . Chứng minh IG ABCD // . c) Xác định thiết diện của mặt phẳng   MBC và hình chóp S ABCD . . Câu 5. (1.0 điểm) Chứng minh rằng:      2014 0 2 2 4 4 2014 2014 2014 2014 2014 2014 3 1 2 2 2 2