SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT VĨNH VIỄN KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Cho A  ( ;5) và B  ( 3;7]. Tìm các tập hợp A B A B A B B A   , , \ , \ . Câu 2. (1.0 điểm) Cho hàm số 2 y x bx    2. Tìm b để đồ thị của hàm số đi qua điểm M(6;8). Câu 3. (2.0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) y x  1 . b) 2 2 9 x x y x     . Câu 4. (1.0 điểm) Giải các phương trình: a) 5 11 5 x x    . b) 2 x x x     3 12 18 0 . c) 2 3 2 1 2 3 x x x x       . Câu 5. (1.0 điểm) Cho phương trình 2 x x    3 5 7 0. Biết rằng phương trình có hai nghiệm 1 2 x x, . Không giải phương trình trên, hãy tìm giá trị của biểu thức: 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 5 3 . 7 7     x x x x T x x x x Câu 6. (1.0 điểm) Cho phương trình: 2 2 2 (5 ) 1 6 2 1. x m x m m x        Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Câu 7. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho A B C ( 2;4), (4; 10), (13; 2).    a) Tìm tọa độ các vectơ AB BC ,   và tính tích vô hướng AB BC  .   b) Tính độ dài của các cạnh AB AC BC , , . c) Tính số đo của góc BAC . d) Tìm tọa độ điểm M sao cho tam giác ABM vuông cân tại B.