SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT ĐỨC TRÍ KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2 điểm) a) Xác định parabol (P): 2 y ax bx    2 biết rằng (P) đi qua hai điểm M ;   1 5 và N ;   2 8 b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 2 y x x     2 3 Câu 2. (3 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 3x 4x 4 2x 5 0      b) 2      x x x 2 4 2 c) 3 2 1     x x Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình: 2 2 3 5 3 7 4 x y x y y         Câu 4. (1 điểm) Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 3 3 3 3 3 3 a b c a b c b c a b c a      Câu 5. (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A B C 6;0 , 3;1 , 1; 1      , M là trung điểm cạnh BC. a) Tính BA BC .   từ đó suy ra số đo góc B của ABC ? b) Tìm tọa độ trọng tâm G và độ dài đường trung tuyến AM ? Câu 6. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A B     1;2 , 3;1  . Tìm tọa độ điểm C O y  sao cho tam giác ABC vuông tại A