SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT MARIE CURIE KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2.0 điểm) Cho hàm số 2 y x x     2 4 6 có đồ thị là parabol   P . a) Tìm tọa độ đỉnh I và phương trình trục đối xứng của parabol ( ) P . b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị   P và trục hoành. Tính khoảng cách giữa hai giao điểm đó. Câu 2. (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số 2 2 2019 2020 1 1 4 x x y x x      . Câu 3. (1.0 điểm) Giải phương trình 2 4 7 3 x x x      . Câu 4. (1.0 điểm) Giải hệ phương trình   2 2 2 2 5 7 2 2 3 x y x y y         . Câu 5. (1.0 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 x mx m     1 0 có hai nghiệm phân biệt 1 x , 2 x thỏa mãn     2 1 2 1 2 x x x x    2 1 . Câu 6. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A  3;0 , B  4; 5 và C  8; 1 . Chứng minh rằng tam giác ABC cân. Tìm tọa độ chân đường cao H kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC . Câu 7. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 3 điểm M  2; 1 , N  4;1 và K  0; 5 . Tìm tọa độ điểm E sao cho MN KE   2 0    . Câu 8. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD với A  1;3 , B  3;1 , C  1;0 và D  2; 3 . Tính độ dài đường trung bình của hình thang đã cho. Câu 9. (1.0 điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 2 2 x x m x     có nghiệm