SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT LƯƠNG THẾ VINH KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2.0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 y x x    2 1. Câu 2. (1.0 điểm) Định tham số m để phương trình     2 m x m x m       2 2 3 1 0 có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x, thỏa mãn 2 2 1 2 1 2 x x x x    3 1. Câu 3. (3.0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 2 2 4 5 3 3 6 x x x x      . b) 2 2 3 2 3 2 x x y y y x        . Câu 4. (1.0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với A B C          1; 2 ; 1;2 ; 4; 1 . Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC . Câu 5. (1.0 điểm) Cho tam giác ABC có AB AC   5; 8 , góc A  60 . a) Tính độ dài cạnh BC , trung tuyến AM . b) Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN  3 , tính độ dài đoạn thẳng AN . Câu 6. (1.0 điểm) Một người ném một quả bóng với quỹ đạo là một phần đường Parabol P:   2 y ax bx c a     0 . Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ O tại vị trí chân người ném bóng, trục Ox nằm trên mặt đất ( x y, được tính bằng mét) (xem hình bên). Quả bóng được ném lên từ độ cao 2,5mét so với mặt đất, Parabol có đỉnh 9 2; 2 I      . Hỏi vị trí bóng chạm mặt đất cách chân người đó bao nhiêu mét?