SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT LÊ QUÝ ĐÔN KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (3.0 điểm) Giải các phương trình: a) 2 2 9 9 3. x x x     b) 2 2 x x x x      3 1 2 6 17. Câu 2. (1.0 điểm) Tìm tất cả giá trị của m để phương trình   2 2 x m x m      2 2 9 0 có 2 nghiệm x1; x2 sao cho: 1 2 2 1 1 2 16 2. . x x x x x x    Câu 3. (1.0 điểm) Cho a b  . Chứng minh:   3 3 a b ab a b    3 . Câu 4. (2.0 điểm) Cho tứ giác ABCD; Gọi E; F; I lần lượt là trung điểm AB; CD; EF. a) Chứng minh: AD BC EF   2 .    b) Gọi H; K lần lượt là trung điểm AD; BC. Tính: IH IK  .   Câu 5. (2.0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 5,  0 BAC  120 . M thuộc cạnh BC sao cho 2 . 7 BM BC  a) Tính diện tích S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC. b) Tính BA BC .   và độ dài AM. Câu 6. (1.0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:   4 2 19 20 ; 1