TRUỜNG THCS TRẦN MAI NINH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN TOÁN - LỚP 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHẴN Câu 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính: a) 23. 79 + 21. 23 - 140 b) 300 : 4 + 300 : 6 – 25 c) 276 : [110 – (17 – 9 )2 ] – 20210 d) 620 : (615.25 + 615.11) Câu 2. (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a) 2x +17= 45 b) 35 – 5(x - 1) = 10 c) 4.2 3 125 x   d) x  19 và 30 < x < 100 Câu 3. (1 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 15 là ước của 28 bằng hai cách. Câu 4. (2.5 điểm) Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại A. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho A, C nằm cùng phía đối với điểm B. a) Kể tên các tia đối nhau gốc A. b) Kể tên các tia trùng nhau gốc C. c) Trên tia đối của tia Ax vẽ điểm M . Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?. Câu 5. (0.5 điểm) Cho A = 7 + 72 + 73 + 74 + … + 7119 + 7120 . Chứng minh A chia hết cho 57. ======== HẾT ======== GỢI Ý CHẤM KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 MÔN TOÁN – LỚP 6 (ĐỀ CHẴN) Câu Ý Nội dung Điểm Câu 1 a 23. 79 + 21. 23 – 140 = 23. (79 + 21) -140 = 2300 – 140 = 2160 0,75 b 300 : 4 + 300 : 6 – 25 = 75 + 50 -25 = 100 0,75 c 276 : [ 110 – ( 17 – 9 )2 ] – 20210 = 276 : (110 – 64) – 1 = 276 : 46 – 1 = 5 0,75 d 620 : (615.25 + 615.11) = 620: 617 = 63 = 216 0,75 Câu 2 a 2x +17= 45 2x = 28 x=14 0,75 b 35 – 5(x - 1) = 10 x-1 = 25:5 x = 6 0,75 0,75 c 4.2 3 125 x   2 x =32 X= 5 d     x 19 x B(19) B(19) 0;19; 38; 57; 76; 95;114;... x B(19); 30 x 100 x 38; 57; 76; 95          0,75 Câu 3 Cách 1: Liệt kê A 1; 2; 4; 7;14    Cách 2: chỉ ra tính chất đặc trưng A x N / 28 x ; x 15       0.5 0.5 Câu 4 a b c Các tia đối nhau gốc A x Tia Ax và tia Ay B Tia Az và tia At C t A z M Các tia trùng nhau gốc C Tia CB và tia Cx y Tia CA và Cy A nằm giữa B và M Vì B thuộc tia Ax, M thuộc tia đối của tia Ax nên hai tia AB và AM đối nhau suy ra A nằm giũă B và M 1.0 0,5 1.0 Câu 5 Tổng A có 120 số hạng, nhóm 3 số thánh một nhóm ta được 40 nhóm A = (7 + 72 + 73 ) + (74 +75+76 )+ …+(7118 + 7119 + 7120) = 7.( 1+7+72 ) + 74 (1+7+72 )+…+ 7118(1+7+72 ) = 7.57 + 74 .57+…+ 7118. 57 = 57. ( 7+74+…+7118) chia hết cho 57 0,25 0,25 Lưu ý: + Bài 4 không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai thì bài hình không chấm điểm. + Các cách giải khác đúng, phù hợp thì cho điểm tương đương.