KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN 6 I. Mục tiêu 1. Kiến thức+ HS được kiểm tra những kiến thức đã học về : - Tập hợp, phần tử của tập hợp, lũy thừa, tính giá trị của biểu thức, tìm số chưa biết. Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm - Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. - Số nguyên tố, phân tích ra thừa số nguyên tố. Bội và ước - Các bài toán liên quan đến điểm, đoạn thẳng, tia. 2) Kỹ năng- Thành thạo trong thực hiện phép tính; áp dụng các tính chất, các quy tắc vào tính nhanh, tính nhẩm... - Nhận biết số nguyên tố, hợp số; chứng tỏ một biểu thức chia hết cho một số tự nhiên nào đó. - Vận dụng các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia vào giải các bài tập. - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình. 3) Thái độ- Nghiêm túc, trung thực, tự giác trong làm bài. - Cần mẫn, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập. - Yêu thích bộ môn 4) Năng lực cần hướng tới - Năng lực tính toán và suy luận - Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán - Năng lực quan sát, sáng tạo, tổng hợp, giải quyết vấn đề... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN 6 Chủ đề Tổng số tiết Mức độ nhận thức Trọng số Số câu Điểm số 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1+2 3+4 Tập hợp 5 1.5 1.5 1.5 0.5 4.2 4,2 4,2 1,4 1 1 1 0.3 Các phép toán trong N 11 3,3 3,3 3,3 1,1 9,1 9,1 9,1 3 1,9 1,9 1,9 0.7 Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết. Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số 12 3.6 3.6 3.6 1.2 9,9 9,9 9,9 3,3 1,8 1,8 1,8 0,6 Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng 8 2.4 2.4 2.4 0.8 6,6 6,6 6,6 2,2 1,3 1,3 1,3 0,4 Tổng 36 5.4 5.4 5.4 1.8 30 30 30 10 6 6 6 2 Chủ đề Tổng số tiết Số câu Làm tròn Số câu Điểm số 1 2 3 4 1 2 3 4 1+2 3+4 Tập hợp 5 1. 1. 1. 0.3 2* 1* 0 0 1,5 0 Các phép toán trong N Lũy thứa với số mũ tự nhiên 11 3,3 3,3 3,3 1,1 0 2* 4* 0 1 2 2 Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết. Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số 12 1,8 1,8 1,8 0,6 2* 2* 1* 2* 2 1,5 Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng 8 1,3 1,3 1,3 0,4 2* 1* 1* 0 1,5 0,5 Tổng 16 6 6 6 2 6 6 6 2 6 4 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cấp độ cao Cộng 1. Tập hợp. Tập hợp con . Các ký hiệu tập hợp; quan hệ phần tử, tập hợp con. Tính đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1 10% 1 0,5 5% 2 1,5 15% 2. Các phép toán về số tư nhiên: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa Thực hiện phép toán về số tự nhiên Thực hiện các phép toán để tính tính nhanh, tìm thành phần chưa biết trong các đẳng thức… . Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 1, 10% 3 2,0 20% 5 3,0 30% 3. Quan hệ chia hết. Số nguyên tố, phân tích một - HS nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 Số nguyên tố, hợp số. - VD được tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 để VD ước và bội để giải bài toán liên quan Làm tròn số câu số ra thừa số nguyên tố. Ước và bội giải các bài toán liên quan. Số câu Số điểm Tỉ lệ% 1 1 10% 1 1,0 10% 1 0,5 5% 1 1 10% 4 3,5 35% 4. Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng Vẽ hình theo yêu cầu Nhận biết được hai tia đối nhau, trùng nhau. Xác định điểm nằm giữa 2 điểm -VD các kiến thức điểm, đường thẳng tính số đường thẳng số tia Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 1,0 10% 1 0,5 5% 1 0,5 5% 4 2,0 20% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 4 3 30% 5 3 30% 5 3 30% 1 1 10% 15 10 100% ĐỀ RA: PHÒNG GD &ĐT NAM ĐÀN TRƯỜNG THCS KIM LIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 1: Câu 1: Cho tập hợp A = { 12; 14; 16; ......210; 212} B={ 12; 14; 16} a) Điền kí hiệu , ,  vào .... để được khẳng định đúng: 210 .... A, 18 .... B, B ..... A b) Tính số phần tử của tập hợp A Câu 2: 1) Tính hợp lí ( nếu có thể) a) 7 2 – 36 : 32 b) 2 3 .15 – 23 .13 c) 10 – [ 30 – (3+2)2 ] 2) Tìm x: a) (x – 11) . 4 = 42 : 2 b) (x - 6 )3 = 43 Câu 3: a) Cho các số 135; 280; 1572; 358 Chỉ ra các số chia hết cho 5 Chỉ ra các số chia hết cho 3 b) Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?: A= 29, B= 12.5.7 + 2.3. 11 c) Tìm chữ số a và b để số 5 và 9 Câu 4:Vẽ điểm O nằm trên đường thẳng xy. Trên tia Oy vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB= 5cm a) Vẽ hình và cho biết các tia đối nhau có trên hình vẽ? Tia AB trùng với tia nào? b) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? c) Nêu tên các đoạn thẳng có trên hình vẽ? Câu 5: Tìm số tự nhiên n sao cho 2n2 + 4n + 3 2n + 1 -------------------------------Hết-------------------------------- Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm PHÒNG GD &ĐT NAM ĐÀN TRƯỜNG THCS KIM LIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ 2: Câu 1: Cho tập hợp A = { 1; 3; 5; .....; 111; 113; 115} B = { 11; 13; 15} a) Điền kí hiệu , ,  vào (....) để được khẳng định đúng: 113 .... A, 5 .... B, B ..... A b) Tính số phần tử của tập hợp A Câu 2: 1) Tính hợp lí ( nếu có thể) a) 5 2 – 27 : 32 b) 3 2 .113 – 32 .13 c) 30 – [ 20 – (1+2)2 ] 2) Tìm x: a) (x – 9) . 2 = 42 : 4 b) ( x - 2 )3 = 8 Câu 3: a) Cho các số 225; 230; 2106; 311 Chỉ ra các số chia hết cho 5 Chỉ ra các số chia hết cho 3 b) Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?: A= 2.6.7 + 3.9. 11 c) Tìm chữ số a và b để số 7a3b5 và 9 Câu 4: Vẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy lấy điểm M. Trên tia Mx vẽ 2 điểm P và Q sao cho MP = 2 cm, MQ = 3cm a) Vẽ hình và cho biết các tia đối nhau có trên hình vẽ? Tia PQ trùng với tia nào? b) Trong 3 điểm M, P, Q điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? c) Nêu tên các đoạn thẳng có trên hình vẽ? Câu 5: Tìm số tự nhiên n sao cho 3n2 + 3n + 2 3n + 1 -------------------------------Hết-------------------------------- Chú ý: Giám thị không giải thích gì thêm Câu ĐÁP ÁN ĐỀ 1 ĐIỂM 1 a) 210  A, 18  B, B  A b) Số phần tử của tập hợp A là ( 212 - 12) : 2 + 1 =51 1 0,5 2 1) a) 72 – 36 : 32 =49 – 36 : 9 =49 – 4 =45 b) 2 3 .15 – 23 .13 = 23 . ( 15 - 13) = 8. 2 = 16 c)10 – [ 30 – (3+2)2 ] = 10 – [ 30 – 52 ] =10 -5 = 5 2) a)(x – 11) . 4 = 42 : 2 (x – 11) . 4 = 8 x – 11 = 2 x =13 b)( x - 6 )3 = 43 x - 6 = 4 x = 10 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 3 a) Các số chia hết cho 5 là 135; 280 Các số chia hết cho 3 là 135; 1572 b)A là số nguyên tố vì A>1, A chỉ có hai ước 1 và chính nó B là hợp số vì A> 3, B có ít nhất 3 ước là 1, 3 và chính nó c) Tìm chữ số a và b để số 5 và 9 5 nên b =0 hoặc b = 5 +) Nếu b=0 thì 5+ a+8 + 0 9 nên a + 13 9 Mà 0 a 9 nên a=5 +) Nếu b =5 thì 5+ a + 8 + 5 9 nên a + 18 9 Mà 0 a 9 nên a= 0; 9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 4 Vẽ hình đúng a)Hai tia đối nhau là Ox và Oy Ax và Ay ; Bx và By Tia AB trùng với tia Ay b) Trên tia Oy có hai đoạn thẳng OA = 3 cm, OB= 5cm, vì 3 cm < 5 cm nên diểm A nằm giữa hai điểm O và B. c)Trên hình có tất cả 3 đoạn thẳng là OA, OB, AB. 0,5 0,5 0,5 0,5 5 2n2 + 4n + 3 2n + 1 => n (2n+1) + 3n + 3 2n + 1 => 3n + 3 2n + 1 => 2( 3n + 3) 2n + 1 => 6n + 6 2n + 1 => 3( 2n + 1) +3 2n + 1 => 3 2n + 1 => 2n + 1 { 1; 3} => n { 0; 1} Thử lại n= 0 thõa mãn, n= 1 thõa mãn 0,5 0,5 Câu ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 ĐIỂM 1 a) 113  A, 5  B, B  A b) Số phần tử của tập hợp A là: ( 115 - 1) : 2 + 1 =58 (phần tử) 1 0,5 2 Tính a) 52 – 27 : 32 =25 – 27 : 9 = 25 – 3 = 22 b) 32 .113 – 32 .13 = 32 . ( 113 - 13) = 9. 100 = 900 c) 30 – [ 20 – (1+2)2 ] = 30 – [ 20 – 32 ] =30 – 11 = 19 Tìm x: a) (x – 9) . 2 = 42 : 4 (x – 9) . 2 = 4 x – 9 = 2 x =11 b) ( x - 2 )3 = 8 ( x - 2 )3 = 23 x – 2 = 2 x = 4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3 a) Các số chia hết cho 5 là 225; 230 Các số chia hết cho 3 là 225; 2106 b) A là hợp số Vì A> 3 và có ít nhất 3 ước là 1, 3 và chính nó c) 7a3b 5 nên b =0 hoặc b = 5 +) Nếu b = 0 thì 7+ a+3 + 0 9 nên a + 10 9 Mà 0  a  9 nên a = 8 +) Nếu b =5 thì 7+ a + 3 + 5 9 nên a + 15 9 Mà 0  a  9 nên a =3 Vậy ta có các số: 7830; 7335 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 4 Vẽ hình đúng a) Hai tia đối nhau là Mx và My ; Px và Py ; Qx và Qy Tia PQ trùng với tia Px b) Trên tia Mx có hai đoạn thẳng MP = 2 cm, MQ= 3cm, vì 2 cm < 3 cm nên điểm P nằm giữa hai điểm M và Q. c)Trên hình có tất cả 3 đoạn thẳng là MP, MQ, PQ. 0,5 0,5 0,5 0,5 5 3n2 + 3n + 2 3n + 1 => n (3n+1) + 2n + 2 3n + 1 => 2n + 2 3n + 1 => 3( 2n + 2) 3n + 1 => 6n + 6 3n + 1 => 2( 3n + 1) +4 3n + 1 => 4 3n + 1 => 3n + 1  { 1;2;4} => n  { 0; 1} Thử lại n= 0 thõa mãn, n= 1 thõa mãn 0,25 0,25 02,5 0,25