Đề kiểm tra giữa học kì 2                Môn: Vật Lý – lớp 8        (Thời gian làm bài 60 phút)

Năm học 2015 – 2016    

Đề số 1 : QUẬN 3

Câu 1:

a) Khi nào lực tác dụng lên vật thực hiện được công?

b) Cho ví dụ trường hợp trọng lực tác dụng lên vật chuyển động thực hiện công và trường hợp không thực hiện công?

Câu 2:

a) Phát biểu định luật về công?

b) Dùng ròng rọc cố định, ròng rọc động để đưa một vật lên cao ta được lợi gì hoặc có tác dụng gì?

Câu 3: Thế nào là nhiệt năng của 1 vật? Có thể thay đổi nhiệt năng của 1 vật bằng cách nào?

Câu 4:

a) Kể tên các hình thức truyền nhiệt?

b) Trong các chất rắn, lỏng, khí và trong chân không có các hình thức truyền nhiệt nào?

Câu 5: Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m để đưa một vật khối lượng 50kg lên cao 0,8m.

a) Tính công có ích và tính lực kéo vật khi bỏ qua ma sát.

b) Thực tế do có ma sát nên người này phải kéo vật lên với lực kéo 120N. Tính công thực hiện để thắng ma sát.

Câu 6: Một nồi bằng nhôm khối lượng 400g chứa nước ở 200C. Để đun sôi nồi nước lên, cần cung cấp nhiệt lượng 1708160J. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kgK, của nước là 4200J/kgK.

a) Tính nhiệt lượng nồi nhôm thu vào.

b) Tính lượng nước trong nồi.