Đề bài

Câu 1. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai?

A. Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo.

B. Để đo hiệu điện thế  hai đầu một dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo.

C. Để đo điện trở phải mắc oát kế song song với dụng cụ cần đo.

D. Để đo điện trở một dụng cụ cần mắc một ampe kế nối tiếp với dụng cụ và một vôn kế song song với dụng cụ đó.


Câu 2. Công thức nào sau đây là công thức tính điện trở mạch mắc nối tiếp .

A. R=1R1+1R2

B. R=R1+R2

C. 1R=1R1+1R2

D. R=R1.R2R1+R2


Câu 3. Hai dây dẫn bằng đồng, có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở 2Ω và có chiều dài 10m, dây thứ 2 có chiều dài 30m. Điện trở  của dây thứ 2 là bao nhiêu?

A. 4Ω            B. 6Ω 

C. 8Ω             D. 10Ω


Câu 4. Ba dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện. Dây thứ nhất bằng đồng có điện trở R1, dây thứ hai bằng nhôm có điện trở R2, dây thứ ba bằng sắt có điện trở R3. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh điện trở của các dây dẫn?

A. R3>R2>R1

B. R1>R3>R2

C. R2>R1>R3

D. R1>R2>R3


Câu 5. Câu  phát biểu nào sau đây là đúng nhất ? Công suất điện để chỉ

A. điện năng tiêu thụ nhiều hay ít 

B. cường độ dòng điện chạy qua mạch mạnh hay yếu

C. hiệu điện thế sử dụng lớn hay bé 

D. mức độ hoạt động mạnh hay yếu của dụng cụ điện


Câu 6. Mắc điện trở R1=40Ω và R2=80Ω nối tiếp vào hiệu điện thế không đổi U=12V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1  là

A.0,1A                             B. 0,15A

C. 0,45A                           D. 0,3A


Câu 7. Một bóng đèn pin có ghi 6V4,5W, cường độ dòng điện định mức của đèn là

A. 1,3A                            B. 0,75A

C. 1,5A                            D. 0,8A


Câu 8. Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau. Biết rằng R1  lớn hơn  R2 là  5Ω và hiệu điện thế qua các điện trở lần lượt là U1=30V,U2=20V. Giá trị mỗi điện trở là

A. 25Ω;20Ω    B. 15Ω;10Ω

C. 20Ω;15Ω    D. 10Ω;5Ω


Câu 9. Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?

A. Ba bóng mắc song song

B. Ba bóng mắc nối tiếp

C. Hai bóng mắc nối tiếp và song song với bóng thứ ba

D. Hai bóng mắc song song và nối tiếp với bóng thứ ba


Câu 10. Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin R=48,5Ω. Bếp được sử dụng ở hiệu điện thế 220V.Nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong 15 phút có giá trị là

A. 898011J                       B. 898110J

C. 898101J                      D. 890801J


Câu 11. Công thức nói lên mối quan hệ giữa công và công suất

A.P=A.t     B. P=A+t

C. A=P.t    D. t=P.A


Câu 12. Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào không tiết kiệm điện.

A. Thay đèn sợi tóc bằng đèn ống.   

B. Thay dây dẫn to bằng dây dẫn nhỏ cùng loại.

C. Chỉ sử dụng thiết bị điện trong thời gian cần thiết.

D. Hạn chế sử dụng các thiết bị nung nóng.


Câu 13. Đơn vị công của dòng điện là:

A. ampe (A)                           B. jun (J)

C. vôn (V)                              D. oát (W)


Câu 14. Trong số các vật liệu: Đồng, Nhôm, Sắt và Bạc, vật liệu nào dẫn điện kém nhất?

A. Đồng                                 B. Nhôm 

C. Sắt                                     D. Bạc


Câu 15. Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là:

A. U=10V           B. U=12,5V

C.  U=15V          D. U=20V


Câu 16. Ở gia đình em có mắc một bình nóng lạnh vào hiệu điện thế  220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ  5A.  Bình nóng lạnh này được sử dụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. Tính công suất tiêu thụ của bình nóng lạnh và nhiệt lượng mà bình nóng lạnh này tỏa ra trong 30  ngày, cho rằng điện năng mà bình nóng lạnh này tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng?

A. P=44W;Q=495000J

B. P=1100W;Q=495000J

C. P=1100W;Q=29700000J

D. P=44W;Q=29700000J


Câu 17. Một bóng đèn 220V – 60W mắc vào nguồn điện 200V. Khi đó độ sáng của đèn như thế nào?

A. đèn sáng bình thường. 

B. đèn sáng mạnh hơn bình thường   

C. đèn sáng yếu hơn bình thường

D. đèn sáng lúc mạnh lúc yếu


Câu 18. Số đếm của công tơ điện của gia đình em chỉ điều gì sau đây?

A. công suất điện của các dụng cụ trong gia đình.

B. dòng điện trung bình mà gia đình sử dụng.

C. thời gian sử dụng điện trong gia đình.

D. lượng điện năng mà gia đình đã sử dụng.


Câu 19. Có 3 điện trở R1=15Ω;R2=25Ω;R3=20Ω. Mắc 3 điện trở này nối tiếp với nhau rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 90V. Cường độ dòng điện trong mạch nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A. I=6A                           B. I=1,5A

C. I=3,6A                        D. I=4,5A


Câu 20. Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Biến trở là … có thể thay đổi giá trị và có thể được sử dụng điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch?

A. điện kế                               B. biến thế 

C. điện trở                              D. ampe kế


Câu 21. Một bóng đèn có ghi 12V6W mắc vào nguồn điện 10,5V . Điện trở của bóng đèn là

A. 12Ω           B.36Ω 

C. 18,375Ω    D. 24Ω           


Câu 22. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình vẽ. Khi đóng công tắc  K  vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ I1=I, khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là I2=I3, còn khi chuyển  K  sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ  I3=I8. Cho biết R1=3Ω , hãy tính R2;R3 ?

 

A. R2=12Ω;R3=15Ω

B. R2=2Ω;R3=5Ω

C. R2=6Ω;R3=9Ω

D. R2=6Ω;R3=15Ω


Câu 23. Có 2 điện trở R1  và R2 (với R1=R2=r).Gọi Rnt và Rss lần lượt là điện trở tương đương của chúng khi được mắc nối tiếp và mắc song song. Kết quả nào sau đây là đúng

A. Rnt=2.Rss

B. Rnt=4.Rss

C. Rss=2.Rnt

D. Rss=4.Rnt


Câu 24. Dùng bếp điện để đun 2 lít nước, sau 20 phút thì nước sôi. Nhiệt độ ban đầu của nước là 200C. Biết hiệu suất của bếp điện là 70% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Công suất của bếp điện là:

A. 700W                            B. 800W

C. 900W                            D. 1000W


Câu 25. Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm với hai vật dẫn có điện trở khác nhau  R1R2 như hình vẽ. Biết tổng điện trở của chúng là 36Ω . Độ lớn của mỗi điện trở là:

 

A. R1=12Ω;R2=24Ω

B. R1=24Ω;R2=12Ω

C. R1=28,8Ω;R2=7,2Ω

D. R1=7,2Ω;R2=28,8Ω

Lời giải chi tiết

1.C

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.B

11.C

12.B

13.B

14.C

15.C

16.C

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.D

23.B

24.B

25.B

Câu 1:

Phương pháp giải:

* Lí thuyết về các dụng cụ đo:

+ Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo.

+ Để đo hiệu điện thế  hai đầu một dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo.

* Biểu thức của định luật Ôm: I=URR=UI

Lời Giải:

Biểu thức của định luật Ôm: I=URR=UI

 Để đo điện trở một dụng cụ cần mắc một ampe kế nối tiếp với dụng cụ để xác định I và một vôn kế song song với dụng cụ đó để xác định U , từ đó suy ra được R.

Chọn C.

Câu 2:

Phương pháp giải:

Các công thức của mạch nối tiếp: {I=I1=I2U=U1+U2Rnt=R1+R2

Lời Giải:

Điện trở mạch mắc nối tiếp: R=R1+R2

Chọn B.

Câu 3:

Phương pháp giải:

Công thức tính điện trở của dây dẫn: R=ρlS

Lời Giải:

Ta có:{R1=ρl1SR2=ρl2SR2R1=l2l1R22=3010R2=6Ω

Chọn B.

Câu 4:

Phương pháp giải:

Công thức tính điện trở của dây dẫn: R=ρlS

So sánh giá trị điện trở suất của các chất làm dây dẫn.

Lời Giải:

Ta có giá trị điện trở suất của một số chất:

 

Ba dây dẫn có cùng chiều dài và tiết diện nên: {Rd=ρdlSRn=ρnlSRs=ρslS

Vì: ρd<ρn<ρsRd<Rn<Rs

Hay R3>R2>R1

Chọn A.

Câu 5:

Phương pháp giải:

Công suất định mức của mỗi dụng cụ điện cho biết công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn.

Lời Giải:

Công suất điện để chỉ mức độ hoạt động mạnh hay yếu của dụng cụ điện.

Chọn D.

Câu 6:

Phương pháp giải:

+ Các công thức của mạch nối tiếp: {I=I1=I2U=U1+U2Rnt=R1+R2

+ Hệ thức của định luật Ôm: I=UR

Lời Giải:

Điện trở tương đương của đoạn mạch:

Rtd=R1+R2=40+80=120Ω

Cường độ dòng điện chạy qua R1  là:

I1=I=URtd=12120=0,1A

Chọn A.

Câu 7:

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện định mức: Idm=PdmUdm

Lời Giải:

Bóng đèn ghi 6V4,5W{Udm=6VPdm=4,5W

Cường độ dòng điện định mức của đèn là: Idm=PdmUdm=4,56=0,75A

Chọn B.

Câu 8:

Phương pháp giải:

+ Các công thức của mạch nối tiếp: {I=I1=I2U=U1+U2Rnt=R1+R2

+ Hệ thức của định luật Ôm: I=UR

Lời Giải:

R1  lớn hơn  R2 là  5Ω R1R2=5Ω(1)

+ Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở: {I1=U1R1=30R1I2=U2R2=20R2

R1ntR2I1=I230R1=20R22R13R2=0(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: {R1R2=5Ω2R13R2=0{R1=15ΩR2=10Ω

Chọn B.

Câu 9:

Phương pháp giải:

+ Các công thức của mạch nối tiếp: {I=I1=I2U=U1+U2Rnt=R1+R2

+ Các công thức của mạch song song: {I=I1+I2U=U1=U21Rss=1R1+1R2

Cách giải:

Ta có: