KIỂM TRA CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12 MÃ ĐỀ 010 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề. Câu 1. [2D2-1] Cho m là số nguyên dương, biểu thức nào sau đây sai? A. 2 16 4 m m  . B.   3 16 2 . 2 m m m  . C. 16 4 . 2  m m m  . D. 4 16 2 m m  . Câu 2. [2D2-2] Với a b   0, 0 . Giá trị của biểu thức     3 1 3 5 2 3 2 . . . : . a a b b A a b a b b        là: A. b a A a   . B. A a  1. C. 1 a A b   . D. a b A b   . Câu 3. [2D2-1] Tập xác định của hàm số   y x3 1 3    là tập: A.   3;  . B. 1 ; 3        . C. 1 ; 3       . D. 1 \ 3        . Câu 4. [2D2-2] Đạo hàm của hàm số y x x  A. 4 3 4 y x    . B. 4 4 3 y x   . C. 3 4 y x   . D. 4 3 4 y x   . Câu 5. [2D2-2] Hàm số   2 1 x y x e   có bao nhiêu cực trị? A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . Câu 6. [2D2-1] Cho a  0 và a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. loga x có nghĩa với x . B. log 1a  a và log 0. a a  C.   log log . log a a a x x y y   D. log . log log a a a  x y x y    (x y   0, . 0) Câu 7. [2D2-2] Với m  0, cho 3 a m  log với. Tính log 27   m P m  theo a A. 6 2 . a P a   B. P a a   6 . .  C. 6 . a P a   D. A a a   6 2 . .  Câu 8. [2D2-2] Đặt 2 a  log 3, 5 b  log 3. Hãy biểu diễn 6 log 45 theo a và b. A. 6 2 log 45 . a ab ab   B. 2 6 2 2 log 45 . a ab ab   C. 6 2 log 45 . a ab ab b    D. 2 6 2 2 log 45 . a ab ab b    Câu 9. [2D2-3] Khẳng định nào sau đây đúng: A. 2 3 3 log 2log a a  . B. 3 2 2 2 3 log 4log a a  . C. 3 2 2 2 3 log 4log a a  . D. 2 3 3 1 log log 2 a a  . Câu 10. [2D2-3] Nếu 2 2 3 2 a a  và 3 4 log log 4 5 b b  thì khẳng định nào sau đây đúng? A. 0 1   a và 0 1.   b B. 0 1   a và b 1. C. a 1 và 0 1.   b D. a 1 và b 1. Câu 11. [2D2-2] Tìm tập xác định D của hàm số   2 3 y x x    log 2 1 . A. D    ;1 . B. D    1;  . C. D      ; . D. D      ;1 1;   . Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM thực hiện Trang 2/9 - Mã đề 010 Câu 12. [2D2-1] Đạo hàm f x   của hàm số   2 e x f x   là A.   2e x f x    . B.   2ex f x    . C.   2e f x x    . D.   2 2e x f x     . Câu 13. [2D2-2] Cho hàm số y x x  ln , khi đó đạo hàm cấp hai tại x  e là ye có giá trị bằng bao nhiêu? A. e . B. 2 . C. 1 e . D. 1. Câu 14. [2D2-3] Bác Anh đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng với lãi suất là 12% một năm. Biết rằng cứ sau mỗi một quý (3 tháng) thì lãi được cộng dồn vào gốc. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm thì Bác Anh nhận lại được số tiền (cả vốn lẫn lãi) gấp ba số tiền ban đầu. A. 8 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 11 năm. Câu 15. [2D2-4] Tìm giá trị lớn nhất của 2 2 sin cos 2 2 x x y   A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 5 . Câu 16. [2D2-1] Cho phương trình 2 4 5 3 9 x x    tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là A. 28. B. 27. C. 26. D. 25. Câu 17. [2D2-2] Gọi 1 2 x x, là nghiệm của phương trình 16 log 2 log 0 x   x . Khi đó giá trị 1 2 . 2 x x bằng A. 1. B. 1. C. 2 . D. 2 . Câu 18. [2D2-2] Tổng các nghiệm của phương trình: 3 1 1 1 2 5 2 x x x x       là A. 0 . B. 2 . C. 2 . D. 4. Câu 19. [2D2-3] Số nghiệm của phương trình log log log log 2 4 2 2 4  x x      là A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1. Câu 20. [2D2-4] Biết phương trình 1 5 .8 500 x x x   hai nghiệm 1 x , 2 x . Tính 1 2 . 5 x x P  . A. P  8 . B. 1 8 P  . C. P  3. D. 1 3 P  . Câu 21. [2D2-1] Bất phương trình 2 1 3 1 3 3 2 2 x x                có tập nghiệm là A. (2;5) . B. 1;2. C. 1;3 . D.  ; 1. Câu 22. [2D2-1] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 1   2 log 4 3 4    x . A. S     ; 4 . B. 4 ;2 . 3 S        C. 4 ; . 3 S         D. S  . Câu 23. [2D2-2] Nghiệm của bất phương trình 2 4 2 2 3 45.6 9.2 0 x x x      A. x  2 . B. x  2 . C. x  2 . D. x  2 . Câu 24. [2D2-2] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn bất phương trình log 40 log 60 2  x x        . A. 10. B. 19. C. 18. D. 20 . Câu 25. [2D2-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình log 5 1 .log 2.5 2 2 2     x x    m nghiệm đúng với mọi x 1. A. m  6 . B. m  6. C. m  6 . D. m  6 . ----------HẾT-------