Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN – LỚP 6
(Thời gian làm bài 60 phút, không kể giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Chọn câu trả lời đúng:  
Câu 1: Cho tập hợp  . Cách viết nào sau đây là đúng ?
  A.  . B.  . C.  . D.  

Câu 2 : Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3 ?
  A. 34. B. 44 . C. 54 . D. 64.

Câu 3: Kết quả của phép tính 35.3 là
  A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4 :  Tập hợp Y =   . Số phần tử của Y là  :
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 5 :Trên tia Ax, nếu AB = 3cm, AC = 2 cm thì :
  A. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.
  B. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C.
  C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
  D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 6 : Đường thẳng a và đường thẳng b có một điểm chung, ta nói :
  A. Đường thẳng a cắt đường thẳng b.
  B. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b.
  C. Đường thẳng a song song với đường thẳng b,
  D. Đường thẳng a và đường thẳng b không cắt nhau.

II. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) 
Câu 7 :( 1,5điểm )a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 14 và nhỏ hơn 19 bằng hai cách
b/ Tính số phần tử của tập hợp:                    
Câu 8:  Thực hiện phép tính:( Tính nhanh nếu có thể) (1,5đ)
a/  b/ 
c/         

Câu 9:  Tìm x: (2đ)
a/  b/ 
c/    

Câu 10: A) (1 đ) Vẽ đường thẳng   Lấy điểm O thuộc đường thẳng   Lấy điểm M thuộc tia   điểm N thuộc tia Oy. 
a/ Viết tên hai tia đối nhau gốc O
b/ Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
      B) ( 1 đ) Cho hình vẽ:
a/ Có tất cả mấy đường thẳng phân biệt ?
b/ Điểm E thuộc đường thẳng nào? 
c/ Đọc tên các bộ ba điểm thẳng hàng
d/ Giao điểm của hai đường thẳng d và c là điểm nào?

----------------------- HẾT ----------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2018- 2019
MÔN: TOÁN 6
I)TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B D C A
II)TỰ LUẬN: (7ĐIỂM)
CÂU NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu 7:
 ( 1,5đ)
a/ Cách 1:   A = {15; 16; 17; 18}  
   Cách 2:    A = {x ∈ N/ 14 < x < 19}                      0.5
0.5

b/ Số phần tử của tập hợp B :  
Có : ( 20 – 11) + 1 = 10 ( phần tử)  0.5
Câu 8:  (1,5đ) a/ 18.76 + 15.18 + 9.18
= 18 . ( 76 + 15 + 9)
= 18. 100
= 1800 0,5
b/ 20 – [ 30 – (6 -1)2]
= 20 – [ 30 – 52]
= 20 – 5
= 15 0,5
c/ 20 + 22 +…+ 138 + 140       có ( 140 – 20) : 2 + 1 = 61 số hạng
= ( 20 + 140) . 61 : 2
= 4880 0,5
Câu 9: (2đ) a/ 96 – 3.( x + 1) = 42
            3.( x + 1) = 96 - 42 0,25
                   x + 1 = 54 : 3
                         x = 18 - 1
                         x = 17 0,5
b/ 15x - 9x + 2x = 72
                      8x = 72
                        x = 72 : 8
                        x = 9 0,5
c/  3x+2 + 3x    = 10
    3x (32 + 1) = 10 0,5
                3x   = 10 : 10
                3x   = 1
                   x = 0 0,5
Câu 10A: ( 1đ)
Vẽ đúng hình        
 
              0,5
a/ Hai tia đối nhau gốc O: Tia OM và tia ON 0.25
b/ Trong 3 điểm O, M, N điểm O nằm giữa hai điểm còn lại. 0,25
Câu 10B:
 ( 1 đ)
a/ Có tất cả 4 đường thẳng phân biệt 0,25
b/ Điểm E thuộc đường thẳng a, c 0,25
c/ Tên các bộ ba điểm thẳng hàng:  ( D, E, H); ( D, F, K) 0,25
d/ Giao điểm của hai đường thẳng d và c là điểm D 0,25