KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 8 Đề 2: Câu 1 : ( 2đ ) Hãy so sánh các nguyên tử sau : a. Nguyên tử C với nguyên tử Mg. b. Nguyên tử Ca với nguyên tử Br. c. Nguyên tử Al với nguyên tử Ba d. Nguyên tử Hg với nguyên tử Zn Câu 2 : ( 2đ ) Cho các chất sau : CaO, H2, H2SO4, Fe, CH4, O2, CaCO3, Na, Fe(OH)2. Hãy cho biết đâu là đơn chất, đâu là hợp chất ? Câu 3 : ( 2đ )Tính phân tử khối của : a. SO2. b. H3PO4. c. Mg(NO3)2. d. Al2(SO4)3. Câu 4 : ( 1,5đ ) Tìm tên và kí hiệu của nguyên tố X biết : a. Nặng hơn S 2 lần. b. Hợp chất gồm 2 X – 3 O, nặng hơn phân tử hidro 51 lần. Câu 5 : ( 1,5đ ) Hơp, chất của Zn với O là ZnO, của Cl với H là HCl. Hãy lập công thức hóa học của Zn và Cl. Câu 6 : (1đ) Có hổn hợp gồm bột gỗ, bột nhôm và bột sắt. Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất trong hổn hợp trên. Biết sắt có thể bị nam châm hút; khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm3 , của sắt là 7,8 g/cm3 và của gỗ là 0,8 g/cm3 . Cho biết nguyên tử khối của : O = 16, C = 12, Cu = 64, Na = 23, Ca = 40, Fe = 56, N = 14, Br = 80, S = 32, P = 31, Al = 27, Hg = 201, Zn = 65, H = 1, Mg = 24, Ag = 108. - HẾT -