Sở GD-ĐT Tỉnh Đắk Lắk Kiểm tra một tiết chương I - Năm học 2017 - 2018 Trường THPT Chu Văn An Môn: Đại số 10 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Lớp: 10A . . . Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mã đề: 134 Câu 1. Cho hai tập hợp và .Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây? A.   1;2;3;4 B. {1;3;6;9} C. {6;9} D.  Câu 2. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? A. : B. C. D. Câu 3. Mệnh đề khẳng định rằng: A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 B. Nếu x là số thực thì x2=3 C. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 D. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 Câu 4. Cho tập E = 1;5, tập F = 2;7, tìm tập hợp E  F ? A. 2;5 B. 1;2 C.   2;5 D.   2;5 Câu 5. Cho tập hợp X    x  N, x  5 . Tập X được viết dưới dạng liệt kê là: A. X    1;2;3;4 B. X    0;1;2;3;4 C. X    0;1;2;3;4;5 D. X    1;2;3;4;5 Câu 6. Cho tập A =    ;m 1 , tập B=   2; , tìm m để A B  ? A. m  3 B. m  3 C. m  1 D. m  1 Câu 7. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? A. Nếu a=b thì B. Nếu một phương trình bậc hai có   0 thì phương trình đó vô nghiệm. C. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3 D. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau Câu 8. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? A.  1 B.   ;1 C.    D.  Câu 9. Cho tập hợp Y    a;b;c;d . Số tập con gồm hai phần tử của Y là: A. 6 B. 8 C. 4 D. 5 Câu 10. Cho , kết quả nào không đúng? A. B. C. D. Câu 11. Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề "7 là một số tự nhiên"? A. 7 Z B. 7 Z C. 7  N D. 7  N Câu 12. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: "Mọi động vật đều di chuyển"? A. Mọi động vật đều không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên. C. Có ít nhất một động vật không di chuyển. D. Có ít nhất một động vật di chuyển. Câu 13. Cho tập Z    2;4;6 . Tập Z có bao nhiêu tập hợp con? A. 3 B. 8 C. 6 D. 9 Câu 14. Cho tập C =   4;5;6 , tập D=   4; , tìm tập hợpC  D? A. 5; B.   4; C.   5; D. 4; Câu 15. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A.  N 5 3 B. là số vô tỷ C. 3+1> 10 D. Hôm nay trời lạnh quá! Câu 16. Hai tập hợp P và Q nào bằng nhau? A ={ } 2,4,6,9 B ={ } 1, 2, 3, 4  n N n n  2 2   n Nn n : 2   x Rx x : 2   x Rx: 0 2 " , 3"   x Rx 2 2 a b  P   3;5 Q   2;  P Q   2;5 P Q| 3;2    P Q| 3;2    P Q      3;   Trang 2/2 - Mã đề: 134 A. , B. , C. , D. , Câu 17. Cho . Giá trị gần đúng của chính xác đến hàng phần trăm là: A. 2,81 B. 2,82 C. 2,80 D. 2,83 Câu 18. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng ? A. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba B. Bạn có chăm học không? C. Con thì thấp hơn cha D. Tam giác ABC cân tại A thì BC = AB Câu 19. Cho mệnh đề A = " ". Mệnh đề phủ định của A là: A. , 7 0 2 x  R x  x   . B. , 7 0 2 x  R x  x   . C. , 7 0 2 x  R x  x   . D. , 7 0 2 x  R x  x   . PHẦN TỰ LUẬN (2,4 điểm) Câu 1. (1.0 đ) Cho mệnh đề: “ Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác có trung tuyến AM = 1 2 BC”. Hãy phát biểu mệnh đề dưới dạng điều kiện đủ Câu 2. (0,4 đ) Viết lại tập hợp N =   1;3;5;7 bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử thuộc tập hợp. Câu 3. (1.0 đ) Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau: a.    ;3)    2; b. R \ 0;5 3;4     