Sở GD-ĐT Tỉnh Đắk Lắk Kiểm tra một tiết chương I - Năm học 2017 - 2018 Trường THPT Chu Văn An Môn: Đại số 10 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Lớp: 10A . . . Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chọn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mã đề: 168 Câu 1. Cho tập C =   4;5;6 , tập D=   4; , tìm tập hợpC  D? A.   4; B. 4; C.   5; D. 5; Câu 2. Cho tập E = 1;5, tập F = 2;7, tìm tập hợp E  F ? A.   2;5 B. 1;2 C. 2;5 D.   2;5 Câu 3. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? A.  B.  1 C.    D.   ;1 Câu 4. Mệnh đề khẳng định rằng: A. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 C. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 D. Nếu x là số thực thì x2=3 Câu 5. Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề ʺ7 là một số tự nhiênʺ? A. 7 Z B. 7  N C. 7 Z D. 7  N Câu 6. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A.  N 5 3 B. là số vô tỷ C. Hôm nay trời lạnh quá! D. 3+1> 10 Câu 7. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? A. Nếu một phương trình bậc hai có   0 thì phương trình đó vô nghiệm. B. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau C. Nếu a=b thì D. Nếu một số chia hết cho 6 thì cũng chia hết cho 3 Câu 8. Cho , kết quả nào không đúng? A. B. C. D. Câu 9. Cho tập A =    ;m 1 , tập B=   2; , tìm m để A B  ? A. m  1 B. m  1 C. m  3 D. m  3 Câu 10. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: "Mọi động vật đều di chuyển"? A. Có ít nhất một động vật di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên. C. Có ít nhất một động vật không di chuyển. D. Mọi động vật đều không di chuyển. Câu 11. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng ? A. Con thì thấp hơn cha B. Bạn có chăm học không? C. Tam giác ABC cân tại A thì BC = AB D. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba Câu 12. Cho tập hợp X    x  N, x  5 . Tập X được viết dưới dạng liệt kê là: A. X    0;1;2;3;4;5 B. X    1;2;3;4 C. X    0;1;2;3;4 D. X    1;2;3;4;5 Câu 13. Cho tập Z    2;4;6 . Tập Z có bao nhiêu tập hợp con? A. 6 B. 9 C. 8 D. 3 Câu 14. Cho tập hợp Y    a;b;c;d . Số tập con gồm hai phần tử của Y là: A. 4 B. 8 C. 5 D. 6 Câu 15. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? 2 " , 3"   x Rx  2 2 a b  P   3;5 Q   2;  P Q| 3;2    P Q| 3;2    P Q      3;  P Q   2;5 Trang 2/2 - Mã đề: 168 A. B. C. D. : Câu 16. Cho hai tập hợp và .Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây? A.  1;3;6;9 B.  C. {6;9} D.   1;2;3;4 Câu 17. Cho mệnh đề A = " ". Mệnh đề phủ định của A là: A. , 7 0 2 x  R x  x   . B. , 7 0 2 x  R x  x   . C. , 7 0 2 x  R x  x   . D. , 7 0 2 x  R x  x   . Câu 18. Cho . Giá trị gần đúng của chính xác đến hàng phần trăm là: A. 2,80 B. 2,81 C. 2,82 D. 2,83 Câu 19. Hai tập hợp P và Q nào bằng nhau? A. , B. , C. , D. , PHẦN TỰ LUẬN (2,4 điểm) Câu 1: (1.0 đ) Cho mệnh đề: “ Nếu tam giác ABC cân tại B thì tam giác có BA = BC”. Hãy phát biểu mệnh đề dưới dạng điều kiện cần. Câu 2: (0,4 đ) Viết lại tập hợp N =   4;6;8;10 bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử thuộc tập hợp. Câu 3: (1.0 đ) Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau: a.   ;2   0; b.      0;3  2;6  5;