Đề bài

Câu 1.

   a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=3x26x+2 .

   b. Xác định a, b để đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm A(3;1), B(-3;-5).

   c. Xác định giao điểm của hai đồ thị trên.


Câu 2.

   a. Giải và biện luận phương trình m2x3=9x+m theo tham số m.

   b. Giải phương trình x22x+xx22=2 .


Câu 3. Cho phương trình (m1)x22mx+m+2=0 .

   a. Xác định m để phương trình có nghiệm.

   b. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a.Xét hàm số y=3x26x+2

Tập xác định D=R

Đỉnh: I(1;1)

Trục đối xứng x=1

x=0y=2 : Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0;2).

y=03x26x+2=0x=3±33 .

Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm (3±33;0)

 


Đồ thị

 

b.Đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm A(3;1),B(3;5) khi và chỉ khi

{3a+b=13ab=5{a=1b=2

Vậy đường thẳng có phương trình y=x2 .

c. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị

3x26x+2=x23x27x+4=0[x=1x=43

Vậy giao điểm của hai đồ thị là (1;-1) và (43;23) .

Câu 2.

a.Ta có m2x3=9x+m(m29)x=m+3 .

Xét các trường hợp

m290m±3

Phương trình có nghiệm duy nhất x=m+3m29=1m3 .

m=3: Phương trình trở thành 0x=6. Phương trình vô nghiệm.

m= -3:Phương trình trở thành 0x= 0. Phương trình nghiệm đúng với mọi 

Kết luận :

m±3:x=1m3 .

m= 3: Phương trình vô nghiệm .

b. Xét phương trình x22x+xx22=2

Điều kiện xác định: x0,x±2 .

Đặt t=x22x,t20 . Phương trình trở thành

t+1t=2t22t+1=0

t=1 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy x22x=1x2x2=0

[x=1x=2 (thỏa mãn điều kiện)

Phương trình đã cho có hai nghiệm x=1,x=2.

Câu 3.

a. Xét phương trình  (m1)x22mx+m+2=0 (1)

m=1: Phương trình trở thành 2x+3=0 . Phương trình có nghiệm x=32 .

m1 : Lập Δ=m2(m1)(m+2)=m+2 .

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi Δ0m+20m2 .

Kết luận: Phương trình (1) có hai nghiệm khi m2 .

b. Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

P<0n+2m1<0