Đề bài


Câu 1. Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng

   a.Chứng minh rằng MP=12(AD+BC) .

   b.Hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm.


Câu 2. Cho tam giác ABC. Xác định các điểm I, J sao cho

IA+2IB=0,JA+JB+2JC=0 .


Câu 3. Cho hai điểm cố định A, B. Tìm tập hợp các điểm M sao cho

|MA+MB|=|MAMB| .


Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;2),B(3;2),C(5;1).

   a.Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

   b.Tìm tọa độ của véc tơ trung tuyến AM của tam giác ABC.

   c.Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
Lời giải chi tiết

Câu 1.

 

a. 12(AD+BC)

=12(AM+MP+PD+BM+MP+PC)

=12(2MP+AM+BM+PC+PD)

=MP

b. Theo tính chất đường trung bình NM=12AC,PQ=12AC .

Gọi G là trọng tâm tam giác ANP. Ta có GA+GN+GP=0 .

Suy ra:

GC+GM+GQ

=GA+AC+GN+NM+GP+PQ

=GA+GN+GP +AC12AC12AC=0

Vậy G là trọng tâm tam giác CMQ.

Câu 2.

Ta có:

IA+2IB=0IA+2(IA+AB)=03IA+2AB=0

3IA=2AB3IA=2AB3AI=2AB

AI=23AB

Suy ra I là điểm trên cạnh AB sao cho AI=23AB.

Gọi K là trung điểm AB. Ta có

JA+JB+2JC=0

2JK+2JC=0

JK+JC=0

Suy ra J là trung điểm KC.

 

Câu 3.

Gọi O là trung điểm AB.

Ta có: |MA+MB|=|MAMB|

|2MO|=|BA|

MO=12AB .

M cách O cố định một đoạn không đổi bằng 12AB nên tập hợp các điểm M là đường trong tâm O bán kính 12AB hay có đường kính là AB.

Câu 4.

a.Ta có AB=(4;4),AC=(4;3) .

Mà 4443 . Suy ra AB,AC không cùng phương.

Vậy A, B, C không thẳng hàng hay A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b.Gọi M là trung điểm BC.

Tọa độ của M là (xB+xC2;yB+yC2)=(1;32).

Suy ra AM=(0;72) .

c. ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi DC=AB .

Mà DC=(5xD;1yD),AB=(4,4) .

Do đó {5xD=41yD=4{xD=9yD=3 .

 Vậy D=(9;3) .