Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 2 – SỐ 3

Câu 1:Khi đưa đầu ống dây kín lại gần cực Bắc của nam châm cố định thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện ống dây biến thiên như thế nào?

   A. Tăng    B. Giảm    C. Không thay đổi    D. Không xác định được.


Câu 2:Chọn câu trả lời đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

   A. Đặt cuộn dây gần một nam châm mạnh.

   B. Đặt một nam châm mạnh trong lòng cuộn dây.

   C. Khi số đường sức từ xuyên qua lòng cuộn dây rất lớn.

   D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.


Câu 3:Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?

  A. Khi cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm.

   B. Khi thanh nam châm chuyển động ra xa cuộn dây.

   C. Khi thanh nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

   D. Cả A, B và C đều đúng.


Câu 4:Những bộ phận nào dưới đây là bộ phận cơ bản của một máy biến thế?

   A. Cuộn dây sơ cấp. B. Cuộn dây thứ cấp.

   C. Lõi sắt. D. Cả ba bộ phận trên.


Câu 5:Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế có 1200 vòng, cuộn thứ cấp 60 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

   A. 9V    B. 11V    C. 22V    D. 12V


Phần tự luận

Câu 6:Người ta truyền tải một công suất điện 10kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 4Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,1kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là bao nhiêu?


Câu 7:Đường dây tải điện có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu nơi truyền tải, công suất cung cấp ở nơi truyền tải P = 3.106W. Dây dẫn tải điện cứ 1km có điện trở 0,2Ω, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây Php = 160kW. Tính chiều dài tổng cộng L của dây dẫn