Đề bài


Câu 1. Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?

   A. Từ và hoá.             B. Quang và hóa.

   C. Từ và nhiệt.           D. Từ và quang.


Câu 2. Ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A):

   A. 100mA.                B. 2A.

   C. 0.5A.                    D. 1A.


Câu 3. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

   A. 4,5A.    B. 4,3A.   C. 3,8A.    D. 5,5A.


Câu 4. Cường độ dòng điện cho ta biết:

   A. độ mạnh của dòng điện.

   B. dòng điện do nguồn điện nào gây ra.

   C. dòng điện do các hạt mang điện dương hoặc âm tạo nên.

   D. tác dụng nhiệt hoặc tác dụng hoá học của dòng điện.


Câu 5. Để đo cường độ dòng điện, người ta có thể dùng:

   A. ampe kế.

   B. đồng hồ đa năng dùng kim chi thị.

   C. đồng hồ đa năng hiện số.

   D. Cả 3 dụng cụ trên.


Câu 6. Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

   A. độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đâu đèn B không đổi.

   B. độ sáng của bóng đèn B tăng lên vì cường độ dòng điện tập trung vào một bóng.

   C. độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ còn một bóng.

   D. bóng đèn B cũng bị đứt dây tóc theo.


Câu 7. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26 đo hiệu điện thế của nguồn?

 

Câu 8. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nổi tiếp có giá trị nào dưới đây?

   A. Bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

   B. Nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

   C. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

   D. Lớn hơn tồng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.


Câu 9. Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Dòng điện……………..chạy qua cơ thế người khi chạm vào mạch điện tại một vị

trí………..của cơ thể.

   A. có thể; bất kì nào.                                    B. có thể; tay, chân,

   C. sẽ; trên đầu tóc.                                      D. không thể; nào đó.


Câu 10. Phát biểu nào dưới đây sai?

   A. Cơ thể người và động vật là những vật dẫn điện.

   B. Cơ thể người và động vật không cho dòng điện chạy qua.

   C. Sẽ không có dòng điện chạy qua cơ thể khi lỡ có chạm tay vào dây điện nếu chân ta đi dép nhựa, đứng trên bàn (cách điện với đất).

   D. Không nên đến gần đường dây điện cao thế.Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

C

D

A

D

6

7

8

9

10

A

C

A

A

B