Đề bài


Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi nào? Tại sao nói ảnh của vật tạo bởi gương 

phẳng là ảnh ảo?


Câu 2. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Góc phản xạ có mối quan hệ như thế nào với góc tới nếu góc phản xạ thay đổi?
Lời giải chi tiết

Câu 1:

- Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

- Sở dĩ nói ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo vì ảnh đó không hứng được trên màn chắn.

Câu 2:

- Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

Góc phản xạ bằng góc tới : i=i

- Khi góc phản xạ thay đổi thì có nghĩa là góc tới đã thay đổi tuy nhiên lúc này góc phản xạ vẫn bằng góc tới.