Đề bài


Câu 1. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian đài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1  là công suất của máy thứ nhất, P2  là công suất của máy thứ hai thì P2  bằng bao nhiêu so với P1 ?


Câu 2. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 400N. Trong 10 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 600kJ.

   a) Tính vận tốc chuyển động của xe.

   b) Công suất của con ngựa sinh ra là bao nhiêu ?


Câu 3. Một máy khi hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng được một vật nặng m = 70kg lên độ cao 10m trong 36 giây.

   a) Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

   b) Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc ?
Lời giải chi tiết

Câu 1. Công suất P=At . Khi máy 1 thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần thì rõ ràng công suất nhỏ hơn 2 lần so với máy 2: P2=2P1

Câu 2.

a) Quãng đường xe đi được là: s=At=600.103400=1500m

Vận tốc chuyển động của xe: v=st=1500600=2,5m/s.

b) Công suất của con ngựa sinh ra là P=At=600.103600=1000W

Câu 3.

a) Áp dụng công thức P=AtA=P.t=1600.36=57600J.

b) Công có ích : A1=70.10.10=7000J.

Hiệu suất: H=A1A=0,1215 hay H=12,15%.