Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.


Câu 2 (3 điểm): Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.


Câu 3 (4 điểm): Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O =16).
Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất:

Cu(OH)2t0CuO+H2O

2Fe(OH)3t0Fe2O3+3H2O

H2SO3t0H2O+SO2

Câu 2:

Để pha chế dung dịch Ca(OH)2 người ta tiến hành như sau:

Hòa tan CaO vào nước: CaO + H2 Ca(OH)2

Ca(OH)2 do ít tan, nên phải lọc bỏ chất không tan.

Câu 3:

Na2O + H2 2NaOH

Khối lượng NaOH ban đầu: 500100.10=50gam

Khối lượng NaOH tạo ra từ Na2O: 3162.80=40gam

Khối lượng NaOH sau cùng: 50 + 40 = 90 gam.

Khối lượng dung dịch: 31 + 500 = 531 gam.

C% dung dịch NaOH là