Đề bài

Câu 1. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 600N. Trong 5 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 360kJ.

   a) Quãng đường xe đi được là bao nhiêu? 

   b) Tính vận tốc chuyển động của xe.


Câu 2. Một khối nước đá hình lập phương cạnh 3cm, khối lượng riêng bằng 0,9 lần khối lượng riêng của nước. Viên đá nổi trên mặt nước. Tính tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá từ đó suy ra chiều cao của phần nổi.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a/ Quãng đường xe đi đươc là:

s=AF=360000600=600m

b/ Vận tốc chuyển động của xe:

V=st=2m/s.

Câu 2. Gọi d1  và d2  là trọng lượng riêng của nước và nước đá, V1  và V2  là thể tích phần nước đá bị chìm và nổi. Gọi h1  và h2 là chiều cao nước đá bị và nổi. Khi viên đá nổi thì lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của vật.

V, h lần lượt là thể tích, chiều cao của khối nước đá

d1V1=d2(V1+V2)V1V2=d1d2

V1V2=19

d1.h1=d2.hh1=d2hd1=2,7cm và độ cao phần nổi là:

h2=hh1=32,7=0,3cm=3