Đề bài

Câu 1. Tại sao khi dòng điện chạy qua mạch thì dây tóc bóng đèn nóng sáng lên?

Còn dây dẫn điện thì hầu như không nóng lên mấy ?

   A. Điện trở dây tóc bé còn điện trở dây dẫn lớn .

   B. Dây dẫn bằng đồng nên tỏa nhiệt nhanh

   C. Cường độ dòng điện qua dây tóc lớn , còn qua dây dẫn bé.

   D. Nhiệt tỏa ra trên dây tóc lớn, nhiệt tỏa ra bên dây dẫn bé hơn.


Câu 2. Công có ích của một động cơ điện trong thời gian làm việc 30 phút là 2308500J, và hiệu suất của động cơ là 75% .Biết rằng hiệu điện thế của động cơ là 380V, Cường độ dòng điện qua động cơ là:

   A. 1,5A                       B. 2,5A

   C. 3,5A                       D. 4,5A


Câu 3. Cho hai điện trở có giá trị R=3Rnếu mắc hai điện trở nối tiếp nhau và đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì công của dòng điện thay đổi như thế nào so với khi hai điện trở mắc song song ?

   A.Tăng 15/4 lần

   B. Giảm 4 lần

   C. Tăng 2 lần

   D. Giảm 16/3 lần


Câu 4.Dùng bàn là ở hiệu điện thế 220V thì điện năng tiêu thụ trong mỗi phút là: 60kJ.Công suất bàn là trên có giá trị ?

   A.1500W                       B. 1000W

   C. 6kW                          D. 1,2kW


Câu 5. Dụng cụ nào để đo điện năng sử dụng ?

   A. Oát kế             B. Ampe kế  

   C. Vôn kế             D. Công tơ điện


B. TỰ LUẬN


Câu 6.Một gia đình dùng 10 bóng đèn loại 220V-40W, mỗi ngày dùng 6 giờ . Trong 1 tháng (30 ngày),phải trả bao nhiêu tiền điện, biết giá mỗi số điện là 800đ, đèn được mắc vào mạch điện 220V. 


Câu 7:Có thế mắc nối tiếp bóng đèn 220V-60W và bóng đèn 220V-75W vào nguồn điện 220V để chúng sáng bình thường không? vì sao?Lời giải chi tiết

1. D

2. D

3. D

4. B

5. D

 

Câu 1: Chọn D.

Sở dĩ khi dòng điện qua mạch thì dây tóc bóng đèn điện nóng sáng còn đây dẫn hầu như không nóng lên mấy vì cường độ dòng điện chạy qua như nhau nhưng điện trở dây tóc lớn nên nhiệt tỏa ra trên dây tóc lớn hơn nhiều so với dây dẫn (Q = I­2Rt)

Câu 2: Chọn D

Công có ích: A1=2308500J=H.A

Công toàn phần A=A1H=3078000J

Mặt khác công toàn phần A=UIt=3078000J

I=AU.t=4,5A

Câu 3: Chọn D

Gọi R=R2 .

Khi mắc song song Rm1=R1R2R1+R2=3R4

Công của dòng điện A1=U.It=U2R.t=4U23R.t

Khi mắc nối tiếp Rm2=3R+R=4R.

Công của dòng điện A2=U.It=U2R.t=U24R.t

Vậy A1A2=4.43=163

Vậy A1=163A2

Câu 4: Chọn B

Công suất bàn là trên có giá trị P=At=6000060=1000W.

Câu 5: Chọn D.

Công tơ điện là dụng cụ để đo điện năng sử dụng.

Câu 6:

Điện tiêu thụ trong tháng:

A=Pt=0,04.10.6.30=72 (kW.h)

Số tiền phải trả trong tháng:

t=72.800=57600 đồng

Câu 7:

Cường độ dòng điện định mức của mỗi bên Idm1  0,27A; Idm2  0,34A.

Nên Idm1 ≠ Idm2

=> Hiệu điện thế đặt vào bóng 1 khác hiệu điện thế đặt vào bóng 2. Suy ra không thể mắc nối tiếp hai bóng đèn vào với nhau để chúng sáng bình thường.