Đề bài

Câu 1: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về lực đàn hồi?

   A . Lực đàn hồi: không phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

   B . Lực đàn hồi : tăng khi độ biên dạng của lò xo giảm

   C . Lực đàn hồi :phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

   D . Lực đàn hồi càng tăng độ biến dạng càng tăng.


Câu 2. Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

   A. 102cm.

   B. 100cm.

   C. 96cm.                                                                 

   D. 94cm.


Câu 3. Dùng hai lực kế loại 5N móc vào nhau, dùng hai tay kéo hai đầu lực kế và đọc số chỉ trên hai lực kế. Kết luận nào sau đây là đúng?

   A . Số chỉ của lực kể bên tay phải lớn hơn vì tay phải kéo khỏe hơn tay trái.

   B . Sổ chỉ của lực kế bên tay trái lớn hơn.

   C. Số chỉ trên cả hai lực kế như nhau.

   D. Cả ba kết luận trên đều sai.


Câu 4. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về trọng lượng riêng của một chất?

   A. Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của 1 m3 chất đó.

   B. Trọng lượng của một  vật tỉ lệ với trọng lượng của riêng của chất cấu tạo nên vật đó.

   C. Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ với khối lượng riêng của vật đó.

   D .Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ nghịch với thể tích của vật đó.


Câu 5. Đơn vị trọng lượng riêng là

   A. N/m2 .

   B. N/m3 .                                        

   C. N.m3.                                        

   D. kg/m3


Câu 6. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

   A. D = p.v.

   B. d = VP.

   C. d = V.

   D. d = 1/V


Câu 7. Khi kéo vật khối lượng 1 kg lên theo phương thẳng đứng phải cần lực như thế nào?

   A. Lực ít nhất bằng 1000N.          

   B. Lực ít nhất bằng 100N.

   C. Lực ít nhất bằng ION.             

   D. Lực ít nhất bằng IN.


Câu 8. Một vật có khối lượng bằng 150g thì trọng lượng của vật là

   A. 15N.

   B. 1,5N.                                         

   C . 0,5N                                         

   D. 150N.


Câu 9. Biết rằng khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. Trọng lượng riêng của nhôm là

   A . 27000N/m3

   B. 2700N/m3.

   C. 70N/m3.

   D. 27N/m3.


Câu 10. Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; thể tích 50dm3. Khối lượng của vật là

   A . 390kg.

   B. 312kg. 

   C. 390000kg.

   D.156kg
Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn A.

Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo, nó tỉ lệ với độ biến dạne.

Câu 2: Chọn C

Chiều dài tự nhiên của lò xo là: lo=982=96cm.

Câu 3.Chọn C

Dùng hai lực kế loại 5N móc vào nhau, dùng hai tay kéo hai đầu lực kéo và đọc số chỉ trên hai lực kế ta thấy số chỉ trên cả hai lực kế như nhau.

Câu 4: Chọn D

Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật không phụ thuộc gì vào thể tích của vật. Nói như D là sai

Câu 5: Chọn B

Đơn vị trọng lượng riêng là N/m3.

Câu 6: Chọn D

      Công thức tính trọng lượng riêng d=pV

Câu 7: Chọn C

Khi kéo vật khối lượng 1 kg lên theo phương thẳng đứng phải cần dùng lực có độ lớn ít nhất bằng trọng lượng vật tức là F=P=10.m=10N.

Câu 8: Chọn B

Một vật có khối lượng bằng 150g=0,15kg thì trọng lượng  P=0,15.10=1,5N.

Câu 9: Chọn A

Khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3 thì trọng lượng riêng d=10D=27000 N/m3.

Câu 10: Chọn A

Thể tích V = 50dm3 = 0,05m3

Khối lượng của vật là: