Đề bài

Câu 1. Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện S1 và có điện trở R1, dây thứ nhất có tiết diện S2 = 4S1 và có điện trở R2. Tính tỷ số điện trở của hai dây này?


Câu 2. Một sợi dây sắt dài l1 = 100m có tiết diện S1 = 0,2mm2 có điện trở R1 = 120Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50m có điện trở R2 = 40Ω thì có tiết diện S2 bằng bao nhiêu? 


Câu 3. Điện trở của hai dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hai dây dẫn giống nhau (có cùng tiết diện chiều dài) nhưng được làm bằng hai kim loại khác nhau điện trở của chúng có thể bằng nhau không? Tại sao?


Câu 4. Một dây tóc bóng đèn làm bằng Vonfam ở nhiệt độ trong phòng có điện trở 50Ω có tiết diện tròn đường kính 0,04mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này. Cho biết điện trở suất của Vonfam là p = 5,5.10-8Ωm.  


Câu 5. Một đồng tiết diện đều bằng 0,1mmcó điện trở 10Ω, điện trở suất của đồng p = 1,7.10-8Ωm.

   a) Phải đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện trong dây dẫn bằng 2A.

   b) Tính chiều dài của dây.Lời giải chi tiết

Câu 1:

Ta có:

R1=ρlS1

R2=ρl2S2=ρl4S1=14ρlS1=14R1

Suy ra:R1R2=4

Câu 2:

Ta có R=ρlSR1R2=l1S2l2S1.

Vậy S2=R1.S1.l2R2l1=120.0,2.5040.100=0,3mm2

Câu 3:

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào:

- chiều dài dây.

- tiết diện dây.

- bản chất của dây.

Hai dây dẫn giống nhau (có cùng tiết diện chiều dài) nhưng được làm bằng hai kim loại khác nhau thì điện trở của chúng khác nhau, vì điện trở suất của chúng khác nhau.

Câu 4:

Sử dụng công thức S=d2π4

Diện tích tiết diện của dây: 

S=d2π4=0,042.106.3,144=12,6.1010m2

Sử dụng công thức R=ρlSl=RSρ

Vậy chiều dài của dây là l=RSρ=50.12,6.10105,5.108=1,15m

Câu 5:

a) Phải đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế là:

U=R.I=10.2=20V.

b) Tính chiều dài của dây