Đề bài


Câu 1. Áp suất là gì ? Đơn vị đo áp suất? Làm cách nào để tăng áp suất?


Câu 2.

   a) Một miếng gỗ hình hộp có kích thước 0,5m x 0,3m x 2m, khối lượng riêng 5000kg/m3. Phải đặt như thế nào để áp suất miếng gỗ tác dụng lên nền là nhỏ nhất và tính giá trị của áp suất này ?

   b) Nếu tăng chiều dài mỗi cạnh lên gấp đôi thì áp suất của khối gỗ lên nền thay đổi như thế nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

+ Áp suất là độ lớn của áp lực lên một đơn vị diện tích bị ép.

+ Đơn vị đo áp suất là N/m2.

+ Để tăng áp suất thì ta cần: Tăng áp lực, hoặc giảm diện tích bị ép.

Câu 2.

a) Thể tích, khối lượng và trọng lượng miếng gỗ là :

Thể tích miếng gỗ là:

V=0,5.0,3.2=0,3m3

Khối lượng miếng gỗ là:

m=D.V=5000.0,3=1500kg

Trọng lượng miếng gỗ là:

P=10m=10.1500=15000N

Trong 6 mặt của khối gỗ thì mặt S1=0,5.2=1(m2)  có diện tích lớn nhất. Vì vậy, nếu cho khối gỗ tựa trên mặt này thì áp suất của khối gỗ tác dụng lên nền là nhỏ nhất và có giá trị: P1=15000:1=15000(N/m).

b) Nếu tăng chiều dài mỗi cạnh lên gấp đôi ta có

Thể tích miếng gỗ là :

V=1.0,6.4=2,4m3

Khối lượng miếng gỗ là:

m=D.V=5000.2,4=12.000kg

Trọng lượng miếng gỗ là:

P=10m=10.12000=120.000N

Áp suất của khối gỗ tác dụng lên nền có diện tích S1=1.4=4m2

Vì vậy p1=120000:4=30000N/m2

Vậy áp suất tăng lên gấp đôi.