Đề bài

Câu 1. Thấu kính nào có thể dùng làm kính lúp. Ảnh của vật thu được qua kính lúp là ảnh gì, có đặc điểm như thế nào?


Câu 2. Một người đứng cách máy ảnh 4m. vật kính máy ảnh có tiêu cụ 2cm. Phải điều chỉnh phim cách vật kính bao nhiêu?


Câu 3. Cột điện cao 10m cách người đứng một khoảng 40m. Nếu khoảng cách từ thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì độ cao h’ của ảnh cột điện trong mắt có giá trị bao nhiêu?


Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Thấu kính có thể dùng làm kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

Ảnh của vật thu được qua kính lúp là ảnh ảo, có đặc điểm cùng chiều và lớn hơn vật.


Câu 2 :

Vật qua máy ảnh cho ảnh thật trên phim, ta có:

Từ ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

ABAB=dd   (1)

∆OIF đồng dạng ∆A’B’F

ABOI=AFOF=dff   (2)

Từ (1) và (2):  

dd=dffd400=d22

2d=400d800398d=800

d=800398=2,01cm

Câu 3 :

Ảnh của cột điện trên võng mạc là ảnh thật, nên ta có: