Đề bài


Câu 1. Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất ? 

   A. Một máy bơm nước có công suất 2kW.

   B. Một con bò kéo cày trong một phút thực hiện được một công là 42kJ.

   C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 6200 J trong thời gian 10 giây.

   D. Một chiếc xe tải thực hiện được một công 5000J trong 6 giây.


Câu 2. Các trường hợp nào sau đây vật không có thế năng hấp dẫn?

   A.Qủa nặng của búa máy được treo trên cần cẩu của búa máy.

   B. Một chiếc ô tô đang chạy trên đường nằm ngang.

   C. Nước nằm trong hồ chứa của nhà máy thủy điện.

   D. Một cái lò xo đang bị nén.


Câu 3. Em hãy tìm trong các câu sau đây, câu nào sai?

   A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn.

   B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.

   C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn

   D. Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.


Câu 4. Một ôtô tải và một xe môtô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công suất của :

   A. Môtô lớn hơn của xe tải.             

   B. Môtô bằng của xe tải.

   C. Môtô nhỏ hơn của xe tải.        

   D. A, B đều sai.


Câu 5. Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây?

   A. Chỉ có động năng

   B. Chỉ có thế năng

   C. Chỉ có nhiệt năng

   D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng


Câu 6. Chọn câu trả lời đúng nhất

Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Trong quá trình bay lên thì viên đạn có:

   A. Động năng tăng dần.

   B. Thế năng tăng dần.

   C. Động năng giảm dần.

   D. Động năng giảm dần, thế năng tăng dần.


Çâu 7. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng?

   A. Khi vật đang đi lên hoặc đang rơi xuống.

   B. Chỉ khi vật đang đi lên.

   C. Chỉ khi vật đang rơi xuống.

   D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.


Câu 8. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 60N từ giếng sâu 6m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là

   A. 360W                   B. 720W                    

   C. 180W                   D. 12W


Câu 9. Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 100 kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đât 40cm. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đổi với cọc là :

   A. 1000N.                 B. 10000N                  C. 1562,5N.              D. 15625N


Câu 10. Cần cẩu A nâng được 1100 kg lên cao 6m trong 1 phút, cần cẩu B nâng được 800kg lên cao 5m trong 30s. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.

   A. Công suất của cần cẩu A lớn hơn.

   B. Công suất của cần cẩu B lớn hơn.

   C. Công suất của hai cần cẩu bằng nhau.Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

B

C

C

D

6

7

8

9

10

D

A

D

B

B