Đề bài


Câu 1. Cho π<α<3π2 và cosα=941 . Tính tan(α3π4) .


Câu 2. Không dùng bảng hoặc máy tính cầm tay, hãy tính

(1+tan20)(1+tan25) .Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có tan2α=1cos2α1=1681811=160081.

Mà π<α<3π2 nên tanα>0. Suy ra tanα=409.

Do đó

tan(α3π4)=tanαtan3π41+tanαtan3π4

=tanα+11tanα=409+11409=4931.

Câu 2. Ta có

tan45=tan(20+25)=tan20+tan251tan20tan25.

Suy ra: 1tan20tan25=tan20+tan25

             1+tan20+tan25+tan20tan25=2.

Vậy (1+tan20)(1+tan25)=2.