Đề bài


Câu 1. Tìm điểm M trên đường thẳng Δ:x+y+2=0 cách đều hai điểm A(2;4) và 
B(4;0)


Câu 2. Một hình bình hành có hai đường thẳng chứa hai cạnh có phương trình là 5x+2y+6=0 và 3xy3=0 và một đỉnh là A(1;4) . Tìm tọa độ các đỉnh còn lại nữa của hình bình hành đó.


Lời giải chi tiết

Câu 1.

Cách 1.

 Ta có: x+y+2=0x=y+2

Phương trình tham số của Δ:{x=2+ty=t . Điểm MΔ có tọa độ (2+t;t) . M cách đều A và B nghĩa là

MA=MB

(4t)2+(4t)2=(2t)2+(0t)2

t=7 .

Vậy M=(5;7)

Cách 2. Ta có AB=(6;4) và trung điểm của AB là I(1;2). Phương trình đường trung trực d của AB là 6(x1)4(y2)=03x2y+1=0 .

Điểm MΔ cách đều A và B là giao điểm của Δ và d có tọa độ thỏa mãn hệ

{x+y+2=03x2y+1=0{x=5y=7 .

Vậy M(5;7)

Câu 2.

Nhận xét điểm A(1;4)  không thuộc hai đường thẳng đã cho. Suy ra đỉnh C của hình bình hành là giao điểm của hai đường thẳng đã cho nên có tọa độ thỏa mãn hệ

{5x+2y+6=03xy3=0{x=0y=3

Phương trình các cạnh còn lại của hình bình hành

5(x+1)+2(y4)=0

5x+2y3=0.

3(x+1)(y4)=0

3xy+7=0.

Tọa độ các đỉnh còn lại thỏa mãn các hệ

{5x+2y+6=03xy+7=0{x=2011y=1711

{3xy3=05x+2y3=0{x=911y=611

Vậy các đỉnh còn lại của hình bình hành là