Đề kiểm tra 15 phút chương 1 môn vật lý lớp 6 phần 4


Họ và tên: ……………………………………………... KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: ……………………………………………………  MÔN: VẬT LÝ 6 -A

Câu 1: (3đ)
a) Giới hạn đo (GHĐ) là gì? Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là gì?
b) Tìm GHĐ, ĐCNN của thước sau: 


GHĐ:…………………………………..    ĐCNN:……………………………………
c) Giá trị độ dài của cây bút chì trong hình sau:
Độ dài cây bút chì:……………………………

Câu 2: (3đ)
a) Cho biết đơn vị đo độ dài và thể tích trong hệ thống đo lường của nước ta.
b) Đổi đơn vị trong các bài sau:
       257cm=……………….m            356dm3=……………………….m3
       2,54 l =…………………….ml              0,87m=…………………mm

Câu 3: (4đ)
Một bình chia độ có chứa 85 ml nước. Thả chìm viên bi A vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 107ml. Thả viên bi B thêm vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 135ml.
a) Tính thể tích viên bi A
b) Tính thể tích viên bi B

Nhận xét