Đề bài


Câu 1. Mệnh đề "xR,x25x+60" đúng hay sai? Tại sao? Viết mệnh đề phủ định mệnh đề này.


Câu 2. Cho hai tập hợp:

A={xR||x2|3}

B={xR||x1|>3}.

   a, Viết các tập hợp A và B dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng hay hợp của các khoảng, đoạn, nửa khoảng. Biểu diễn các tập này trên trục số.

   b, Tìm các tập hợp AB,AB,AB,BA. Viết kết quả dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng hay hợp của các khoảng, đoạn, nửa khoảng.
Lời giải chi tiết

Câu 1. Mệnh đề "xR,x25x+60" đúng hay sai? Tại sao? Viết mệnh đề phủ định mệnh đề này.

Mệnh đề "xR,x25x+60" là mệnh đề sai vì:

Lấy x=52 ta có

(52)25×52+6

=254252+6=14<0

Do đó tồn tại xR để x25x+6<0 hay mệnh đề đã cho sai.

Phủ định của mệnh đề trên là mệnh đề "xR,x25x+6<0". Đây là mệnh đề đúng.

Cụ thể, có số thực x=52 mà x25x+6<0.

Câu 2. Cho hai tập hợp:

A={xR||x2|3}

B={xR||x1|>3}.

a, Viết các tập hợp A và B dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng hay hợp của các khoảng, đoạn, nửa khoảng. Biểu diễn các tập này trên trục số.

Ta có

|x2|33x231x5.

Vậy A=[1;5] .

Biểu diễn trên trục sốTương tự

|x1|>3[x1<3x1>3[x<2x>4 .

Vậy B=(;2)(4;+).

Biểu diễn trên trục số

b, Tìm các tập hợp AB,AB,AB,BA. Viết kết quả dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng hay hợp của các khoảng, đoạn, nửa khoảng.

AB=(4;5]

AB=(;2)[1;+)

AB=[1;4]

BA=(;2)(5;+)